Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Nieuws

Syncasso sluit convenant met NVVK

Syncasso heeft haar ambities voor betere samenwerking in de schulddienstverleningsketen geformaliseerd in een convenant met NVVK waarin door een samenwerking voor Collectief Schuldregelen en Schuldenknooppunt de communicatie rond het schuldhulpverleningstraject tot het minimale terug gebracht wordt om effectiever te kunnen werken.

Lees meer

Nieuws

Filter op

Veranderingen in het deurwaardersvak

Het gerechtsdeurwaardersvak is de afgelopen jaren sterk veranderd. Onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. We vroegen vier van onze gerechtsdeurwaarders hoe zij die veranderingen in de praktijk ervaren en hoe ze naar de toekomst van het vak kijken. Een aantal ontwikkelingen komen sterk naar voren in alle gesprekken met onze deurwaarders.

Lees meer

Meebetalen aan de fouten van de overheid

Waarom moet het bedrijfsleven hiervoor opdraaien? Door de toeslagenaffaire zijn twaalfduizend gezinnen gedupeerd, jarenlang als fraudeurs weggezet en wachten die nog steeds op compensatie van de overheid voor de bedroevende positie waar ze buiten hun schuld in zijn terechtgekomen.  Een vernietigend rapport en een demissionaire regering bieden nog geen oplossing.

Lees meer

Zorgbonus valt niet onder lopend inkomstenbeslag

De rechtbank Noord-Holland heeft op verzoek van KBvG en LOSR vonnis gewezen om duidelijkheid te scheppen rondom inkomstenbeslag op de Zorgbonus. Er kan weliswaar beslag worden gelegd op de Zorgbonus, maar daar is een specifiek beslag voor noodzakelijk. De Zorgbonus kan dus niet zondermeer worden betrokken in een lopende inkomstenbeslag.

Lees meer

Begrijpelijke dagvaarding

“Samen met de Taalambassadeurs is er gewerkt aan het begrijpelijk maken van de dagvaarding. Wij hebben daar verschillende bijeenkomsten samen met Paul Otter en Mark Getkate van Syncasso aan besteed”, aldus Ine van Straten. Het waren hele intensieve sessies die veel van zowel Paul en Mark als de Taalambassadeurs vroegen. Daarom kunnen we ook niet zoveel tegelijk doen. Behalve inspannend, is het voor de Taalambassadeurs soms ook frustrerend om de teksten te verbeteren. ‘Ze willen ons helpen! Waarom schrijven ze dan zo moeilijk en snap ik het niet!’

Lees meer

De rol van de schuldeiser

Er is veel aandacht voor de armoede- en schuldenproblematiek. Rabobank presenteerde het rapport Minder Schade door Schuld, samengesteld door de Argumentenfabriek, met een met een visie op schuldsanering die erop neer komt dat de termijn om de schuld te saneren te belastend is voor de debiteur en nauwelijks iets oplevert voor de schuldeiser.

Lees meer

Aandelentransitie Vurich Gerechtsdeurwaarders afgerond

Toen Syncasso eind 2017 samen met mr. Sjef van der Putten in een joint venture Vurich Gerechtsdeurwaarders startte, was dat vanuit de overtuiging dat een gespecialiseerd gerechtsdeurwaarderskantoor dat zich puur op de advocatuur richt het maatwerk kan leveren dat de advocatuur zoekt bij een gerechtsdeurwaardersorganisatie.  

Lees meer

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Er is (te) lang gesproken over een vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Maar gelukkig is die er per 1 januari 2021. Vereenvoudiging is keihard nodig, omdat de berekening van de huidige beslagvrije voet (BVV) te ingewikkeld is voor de meeste debiteurklanten. De juiste informatie voor de berekening komt vrijwel nooit beschikbaar. Beslagleggers kunnen daarnaast op verschillende inkomens beslag leggen, met als gevolg dat de BVV in veel gevallen te laag wordt ingeschat. Waardoor de betrokken debiteurklant niet meer in staat is om te voorzien in zijn levensonderhoud en de vaste lasten te betalen.

Lees meer

Groeisessie praktische data-toepassingen

Syncasso heeft creditmanagers van grote organisaties uit verschillende branches geïnterviewd om inzicht te krijgen in hun visie op de benutting van data voor creditmanagement. Alle ondervraagden waren het erover eens dat de urgentie voor praktische data-toepassingen steeds groter wordt. Er zijn uitdagingen op het gebied van datakwaliteit en definitieproblemen. Maar een groter probleem voor de (verdere) benutting van data in creditmanagementprocessen is het ontbreken vancreditmanagementkennis bij datawetenschappers.

Lees meer

Geen beslag op de zorgbonus

Syncasso adviseert haar opdrachtgevers om geen beslag te leggen op de zorgbonus die zorgmedewerkers als waardering voor hun inspanningen tijdens de pandemie hebben gekregen. Hoewel er steekhoudende juridische argumenten voor beslaglegging van de Zorgbonus zijn en de wet stelt dat ‘een schuldenaar met zijn gehele vermogen instaat voor de betaling van zijn schulden’.

Lees meer

Corona effect betaalachterstanden

Tegen de verwachtingen in, zien we in onze portefeuilles een verbetering van het betaalgedrag, bij een gemiddeld stabiele instroom van nieuwe vorderingen. Uiteraard zijn er op opdrachtgeverniveau fluctuaties in de instroom geweest die verband houden met de pandemie. Een aantal opdrachtgevers heeft de overdracht – al dan niet selectief – gepauzeerd. We hebben in een kort onderzoek onze opdrachtgevers gevraagd hoe zij zelf aankijken tegen de ontwikkeling in het debiteurenbeheerproces.

Lees meer

Syncasso sluit convenant met NVVK

Syncasso heeft haar ambities voor betere samenwerking in de schulddienstverleningsketen geformaliseerd in een convenant met NVVK waarin door een samenwerking voor Collectief Schuldregelen en Schuldenknooppunt de communicatie rond het schuldhulpverleningstraject tot het minimale terug gebracht wordt om effectiever te kunnen werken.

Lees meer

Interactieve workflows

In eerdere artikelen in deze serie hebben we de noodzaak van het gebruik van AI-segmentatie voor maatschappelijk verantwoord incasseren belicht. Dit is het vierde artikel in deze serie, waarin we het gebruik van Interactieve Workflows voor persoonsgerichte incasso bespreken.  Alle artikelen in deze reeks kunt u vinden op www.syncasso.nl/aivoorcm.

Lees meer

Barrières om hulp te vragen bij schulden

Mensen met problematische schulden wachten vaak lang voordat ze hulp zoeken om iets aan hun financiële problemen te doen. Hierdoor stapelen schulden zich op en wordt de schuldenproblematiek onnodig complex. Het zou daarom voor alle betrokken partijen beter zijn wanneer in een vroeger stadium actie wordt ondernomen. Samen met de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben Syncasso en Kredietbank Nederland in beeld gebracht welke barrières mensen met financiële problemen ervaren bij het zoeken van hulp.

Lees meer

Samen sterker

SyncassoLab, het innovatiecentrum van Syncasso, doet continu onderzoek om meer inzicht te krijgen in het gedrag van debiteurklanten en analyseren welke incasso-benadering het beste werkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, universiteiten, hogescholen en ketenpartners. Het uitgangspunt van SyncassoLab is de missie van Syncasso: incassowaarden verbeteren. Dat gaat verder dan de beste incassoresultaten verbeteren, het vergt ook borging van de “care” component in onze incassowaarden.

Lees meer

AI segmentatie met Verhaalscore®

In eerdere artikelen in deze serie hebben we de noodzaak van het gebruik van AI segmentatie voor maatschappelijk verantwoord incasseren belicht. Dit is het derde artikel in deze serie, waarin we het gebruik van ons AI-voorspelmodel Verhaalscore® voor segmentatie bespreken.  Alle artikelen in deze reeks kunt u (straks) vinden op www.syncasso.nl/aivoorcm

Lees meer

Waterafsluiting voorkomen

Toegang tot schoon drinkwater is sinds 2010 een internationaal erkend mensenrecht door de Verenigde Naties. Daar staan we in Nederland niet vaak bij stil. Schoon drinkwater is er vanzelfsprekend als we de kraan opendraaien. Afsluiting van drinkwater vanwege een betalingsachterstand wordt door Vitens en Syncasso daarom alleen ingezet als echt alle andere manieren om het betalingsprobleem op te lossen zonder resultaat zijn gebleven. 

Lees meer

Incasso in Coronatijd

Terecht is er veel aandacht voor de capaciteit van de schuldhulpverlening, die het naar verwachting nog drukker gaat krijgen met (problematische) schulden die ontstaan of verergerd zijn door de Corona-crisis. Maar naast inspanningen om de schuldhulp goed voor te bereiden op een sterke toename van de schuldhulpvraag, moeten we ons blijven focussen om de omvang van de problemen aan de voorkant te beperken. Begrijpelijke en doe-bare (incasso)communicatie helpt daarbij.

Lees meer

Rapport ‘Minder schade door schuld’

De Argumentenfabriek publiceerde begin vorige maand in opdracht van Rabobank een interessant rapport over de effectiviteit van de schuldhulpverlening, inclusief uitgebreide aanbevelingen voor het regeerakkoord van ons nieuwe kabinet na de Tweede Kamerverkiezingen komend jaar maart.

Lees meer

Telefoonnummer voor mensen met geldzorgen

Het gratis telefoonnummer 0800-8115 van de Nederlandse Schuldhulp Route is vanaf vandaag landelijk bereikbaar voor mensen met geldzorgen. Veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen met hun geldzorgen. Medewerkers van 0800-8115 brengen deze mensen in contact met lokale hulp. Het nummer is gratis en anoniem te bellen.

Lees meer

Website steeds belangrijker

Ons onderzoek Lezen ≠ Begrijpen toonde aan dat meer dan de helft van onze debiteurklanten laaggeletterd is. Dat inzicht was voor Syncasso aanleiding om onze website debiteurklantgericht, laagdrempelig, toegankelijk en slim te maken. Om meer debiteurklanten online te helpen om een oplossing te vinden voor hun betalingsprobleem.

Lees meer

Persoonsgerichte incassocommunicatie

In het eerste artikel in deze serie hebben we in vogelvlucht de noodzaak van het gebruik van AI segmentatie voor maatschappelijk verantwoord incasseren belicht. Dit is het tweede artikel in deze reeks, waarin we het gebruik van marketingprofielen voor segmentatie bespreken.  Alle artikelen in deze reeks kunt u (straks) vinden op www.syncasso.nl/aivoorcm.

Lees meer

Groeisessie: Ethische kaders A.I. in creditmanagement

Artificial Intelligence biedt fantastische mogelijkheden om debiteurklanten te beschermen tegen onnodige kosten en problematische schulden. Hoe gaan we daar op een goede manier mee om? Er zijn ethische kaders nodig voor de ontwikkeling en toepassingen van A.I. in creditmanagement: Ethics by design.

Lees meer

Klantgericht incasseren

SyncassoLab, het innovatiecentrum van Syncasso, doet continu onderzoek om meer inzicht te krijgen in het gedrag van debiteurklanten en analyseren welke incasso-benadering het beste werkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, universiteiten, hogescholen en ketenpartners. Het uitgangspunt van SyncassoLab is de missie van Syncasso: incassowaarden verbeteren. Dat gaat verder dan de beste incassoresultaten verbeteren, het vergt ook borging van de “care” component in onze incassowaarden.

Lees meer

Syncasso ontwikkelt nieuw portaal voor versnelde schuldhulp

Jaarlijks krijgt Syncasso duizenden informatieverzoeken van Schuldhulpverleners en Bewindvoerders. Eind vorig jaar is een professioneel team Coördinatie Schuldhulp ingericht om de communicatie tussen Syncasso en de schuldhulp te stroomlijnen.

Lees meer

Segmentatie en voorspellen

Dit is het introductieartikel van een serie van zes over Artificial Intelligence voor creditmanagement segmentatie en voorspellen. Daarin schrijven we over praktische toepassingen en de toegevoegde waarde van AI door marketingprofielen, verhaalscore/betaalcapaciteit, interactieve workflows, analyse/rapportage en continu innoveren. Alle artikelen kunt u (straks) vinden op www.syncasso.nl/aivoorcm.

Lees meer

Schulden niet in beeld bij de schuldhulp

CBS publiceerde recent haar rapport ‘Schuldenproblematiek in beeld, huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015 - 2018’. Kernbevindingen uit het onderzoek zijn dat 8,3% (650.700) van de huishoudens te maken heeft met geregistreerde problematische schulden. Daarvan is 16,3% (106.065) in beeld bij de hulpverlening. De Corona-crisis gaat nog een extra schuldengolf met zich meebrengen. We maken ons ernstig zorgen hoe we honderdduizenden huishoudens moeten helpen om uit de schulden te komen.

Lees meer

Kernprincipe V: Uitlegbaarheid

In eerdere artikelen in deze reeks bespraken we vier van de vijf ethische kernprincipes voor Artificial Intelligence in relatie tot creditmanagement: Goed doen, Geen kwaad doen, Autonomie en Gerechtigheid.  Dit is het vijfde en laatste artikel over AI en uitlegbaarheid in een serie van vijf kernprincipes voor Ethics by Design en de ontwikkeling en toepassing van AI in creditmanagement.

Lees meer

Begrijpelijke Zorgdagvaarding

Waarom een begrijpelijke zorgdagvaarding? Ons onderzoek met de RUG ‘Lezen≠Begrijpen’ toonde aan dat de helft van onze debiteurklanten laag taalvaardig is. We behandelen veel zorgverzekeringsvorderingen. En we willen verder bouwen op het succes van het voor CJIB ontwikkelde Visuele Exploot – dat zoveel beter begrepen werd, dat we 34% minder executiemaatregelen hoeven in te zetten. Die vereenvoudiging beperkte zich nog tot een voorblad met illustraties voor het dwangbevel. Nu nemen we ook het ‘lichaam’ van de dagvaarding onder handen. Bovenliggend doel is dat een groter deel van de burgers de zorgdagvaarding dankzij de aanpassingen begrijpt, zelf de regie neemt en in actie komt.

Lees meer

Kernprincipe IV: Gerechtigheid

In eerdere artikelen in deze reeks bespraken we drie van de vijf ethische kernprincipes voor Artificial Intelligence in relatie tot creditmanagement: Goed doen, Geen kwaad doen en Autonomie.  Dit is het vierde artikel over AI en gerechtigheid in een serie van vijf kernprincipes voor Ethics by Design en de ontwikkeling en toepassing van AI in creditmanagement.

Lees meer

Kernprincipe III: Autonomie

In eerdere artikelen in deze reeks bespraken we twee van de vijf ethische kernprincipes voor Artificial Intelligence in relatie tot creditmanagement: Kernprincipe 1. Goed doen en Kernprincipe 2. Geen kwaad doen met A.I.  Dit is het derde artikel in een serie van vijf over ethische kaders die nodig zijn voor de ontwikkeling en toepassingen van AI in creditmanagement.

Lees meer

Kernprincipe II: Privacy respecteren

In een eerder artikel in deze reeks bespraken we het eerste en belangrijkste ethische kernprincipe voor Artificial Intelligence: Goed doen in relatie tot creditmanagement. Dit is het tweede artikel met als onderwerp Niet Kwaad Doen met AI in een serie van vijf over ethische kaders die nodig zijn voor de ontwikkeling en toepassingen van AI in creditmanagement.

Lees meer

GROEI-sessie over schulden in relatie tot COVID-19

Professionals uit verschillende sectoren waren aanwezig tijdens de online sessies. Vanuit de bancaire sector, zorg- en inkomensverzekeringen, waterleveranciers, energiebedrijven en (semi)overheidsinstellingen. We kiezen voor onze GROEI-sessies altijd bewust voor een diverse groep aan deelnemers om zo vanuit verschillende perspectieven tot een nog beter onderling inzicht te komen.

Lees meer

Gecertificeerd voor SRCM

Het belang van maatschappelijk betrokken incasseren vormde al in 2015 voor Syncasso de aanleiding voor We cash. We care. Aandacht en zorg voor de balans tussen sociale impact van incasso en het incassoresultaat is verankerd in onze bedrijfscultuur, werkwijze en processen.

Lees meer

Syncasso jaarverslag 2019

Ons jaarverslag verschijnt middenin de Covid-19 crisis. We zijn trots op wat we samen in 2019 gepresteerd hebben. Maar hebben zorgen over de maatschappelijke en economische ontwikkelingen die ons in 2020 en 2021 te wachten staan.

Lees meer

Partner Nederlandse Schuldhulproute

In de schulddienstverleningsketen staan de overheid, opdrachtgevers, incasso-organisaties, gerechtsdeurwaarders, bewindvoerders en schuldhulpverleners voor de uitdaging om de brede schuldenproblematiek samen te bestrijden. Vanuit de eigen rol leveren alle betrokken ketenpartijen hieraan hun bijdrage. Dat levert goede initiatieven op, maar ook versnippering van middelen en energie.

Lees meer

Rapport Knelpunten
Ambtshalve Toetsing

Samen met onze beroepsorganisatie de KBvG heeft onze algemeen directeur Michaël Brouwer enkele weken geleden een afspraak gehad met de Rechtspraak om de knelpunten die jullie en wij ervaren bespreekbaar te maken. Deze afspraak heeft er toe geleidt dat we hebben aangeboden om vanuit opdrachtgevers, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders de inzichten over de afgelopen periode met de Rechtspraak te delen. Deze inzichten hebben we samen met de KBvG vertaald in het rapport: Knelpunten inzake Ambtshalve Toetsing.

Lees meer

Uitlegvideo beslagvrije voet

Ons vakgebied kent complexe aspecten. Voor credit managers meestal bekend terrein, maar voor debiteurklanten vaak nog lastig te volgen. In het kader van transparantie staan wij dit keer stil bij het onderwerp de ‘beslagvrije voet’ en wat we hebben ontwikkeld om dit onderwerp begrijpelijk te maken voor debiteurklanten. Maar eerst terug naar de basis, wat betekent de beslagvrije voet?

Lees meer

Ontwikkeling Ambtshalve toetsing

Samen met onze beroepsorganisatie de KBvG heeft onze algemeen directeur Michaël Brouwer enkele weken geleden een afspraak gehad met het LOVCK en de Raad van de Rechtspraak om de knelpunten die schuldeisers en wij ervaren bespreekbaar te maken. Deze afspraak heeft er toe geleidt dat we hebben aangeboden om vanuit opdrachtgevers, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders de inzichten over de afgelopen periode met de Rechtspraak te delen.

Lees meer

Ethics by Design in creditmanagement

Er zijn ethische kaders nodig voor de ontwikkeling en toepassingen van A.I. in creditmanagement: Ethics by design. Waardoor A.I. geaccepteerd en gewaardeerd wordt als een essentieel gereedschap voor creditmanagement. Een beperking of verbod op de inzet van A.I. door toezichthouders of wetgeving, zal creditmanagement jaren achteruit zetten.

Lees meer

Persoonlijk contact op afstand

De impact van COVID-19 is groot. Het veroorzaakt voor een grote (nieuwe) groep onverwachte schulden door het wegvallen van inkomen. In de wereld van vandaag waarbij ’contact’ in sommige gevallen een lastig fenomeen is geworden, doen we er alles aan om persoonlijk in contact te blijven met debiteurklanten. We gaan het gesprek face-to-face aan, op afstand.

Lees meer

Ethische kaders A.I. in creditmanagement

Syncasso maakte in 2008 kennis met Artificial Intelligence. We ontwikkelden een geautomatiseerde manier om te bepalen welke factoren het risico op onverhaalbare griffierechten konden verkleinen. Om daar achter te komen analyseerden we oude portefeuilles waarvan we de afloop kenden. Dat stelde ons in staat om snel grote portefeuilles te analyseren.          

Lees meer

Syncasso ontwikkelt uitlegvideo CAK

Mensen die zes maanden de zorgverzekeringspremie niet betalen, worden door zorgverzekeraars aangemeld bij het CAK. Voor hen geldt vanaf dat moment een hogere premie, die zo nodig wordt ingehouden op het inkomen. De hogere premie is bedoeld om verzekerden aan te zetten een betalingsregeling te treffen. In dat geval stopt de premieopslag direct. Maar dat weten helaas veel te weinig debiteuren die met de regeling te maken hebben.

Lees meer

Persoonlijk in contact met debiteurklanten tijdens COVID-19

Gisteren is bekend geworden dat merendeel van de maatregelen zijn verlengd. Dit betekent onder andere dat onze vestigingen tot in ieder geval 20 mei gesloten blijven en we face to face contact met onze partners en debiteurklanten zo veel mogelijk via de digitale weg laten verlopen.

Lees meer

Update Syncasso van nu

Onze mensen werken inmiddels alweer 4 weken thuis en het bedrijf is volop in beweging. Nieuwe manieren van werken, nieuwe vormen van contact hebben met elkaar en een nieuw niveau van creativiteit om zaken gedaan te krijgen. We nemen jullie graag mee in het Syncasso van nu.

Lees meer

Het Corona-virus en de balans tussen Cash & Care

Het Corona-virus kan naast gezondheidsproblemen ook zorgen voor financiële problemen. De overheid doet er alles aan om deze financiële gevolgen zo veel mogelijk te beperken. We gaan hoe dan ook geconfronteerd worden met debiteurklanten die getroffen worden door het Coronavirus en de gevolgen hiervan. Tegelijkertijd zijn er mensen en bedrijven die wachten op hun geld. Hoe bewaken we de balans tussen cash en care?

Lees meer

Duidelijke taal helpt bij oplossen schulden

Ruim de helft van de mensen met schulden is laagtalig en begrijpt de ingewikkelde, juridische inhoud van een dagvaarding niet. Het gevolg? Stijgende kosten en stress voor de debiteur. Dat moet anders kunnen, vindt Gerechtsdeurwaarderskantoor Syncasso, dat daarom een nieuwe dagvaarding heeft ontwikkeld.

Lees meer

Paul Otter wint TaalHeldenprijs 2019

Paul Otter, directeur Social Responsibility en gerechtsdeurwaarder van Syncasso, heeft de TaalHeldenprijs 2019 gewonnen van de Stichting Lezen & Schrijven als TaalHeld Bruggenbouwer. Deze prijs heeft hij in ontvangst mogen nemen voor zijn inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid.

Lees meer

Stem op Aant voor de TaalHelden Publieksprijs!

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij lopen daardoor tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Uit wetenschappelijk onderzoek van Syncasso in samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen blijkt dat maar liefst 50% van iedereen met financiële problemen moeite heeft met lezen. Een serieus probleem. Want hoe weet je nou welke stappen je moet ondernemen als je niet goed begrijpt wat er aan de hand is? En wat je moet doen om het op te lossen?

Lees meer

Online kostencalculator

Veel debiteurklanten wachten te lang met reageren om een oplossing voor het betalingsprobleem te vinden. Ondertussen lopen de kosten steeds verder op. Om te helpen hebben we een online kostencalculator op onze website, die de financiële consequenties van afwachten per verschuldigde hoofdsom duidelijk maakt. Door de verschuldigde hoofdsom in te vullen, wordt per stap in het incassoproces berekend wat daar de financiële consequentie van is.

Lees meer

Start en einde van schulden

Blog: Paul Otter. Schulden ontstaan niet zomaar; er is altijd een aanleiding. Dat kan een life-event zijn, zoals een scheiding of ontslag. Of een structurele oorzaak, zoals een sociale achterstand of licht verstandelijke beperking. Hoe de schulden ook ontstaan zijn, de oorzaak moet worden aangepakt. Anders heeft het bestrijden van schulden iets van symptoombestrijding. Als we niet voorkomen dat er een nieuwe schuldsituatie ontstaat, dragen we water naar de zee.

Lees meer

We checken continu of incasseren wel zin heeft

Mensen die hun rekening niet betalen krijgen een deurwaarder op bezoek. Dat is het algemene beeld. Weinig mensen kennen het zorgvuldige proces dat daarachter zit. “Doordat we continu en op diverse manieren checks uitvoeren kunnen we steeds beter voorkomen dat we mensen die niet kunnen betalen lastig vallen”, legt gerechtsdeurwaarder Joop Tromp uit.

Lees meer

Vrienden van het Rode Kruis

Helpen na een ramp of conflict, óf de noodsituatie juist voor zijn? De Vrienden van het Rode Kruis maken met elkaar impact door vooraf te investeren in slimme en innovatieve oplossingen die geschikt zijn voor rampgevoelige gebieden. Zo maken betrokken ondernemers samen het verschil en wordt bespaard op noodhulp achteraf.

Lees meer

Syncasso vestiging Amsterdam gaat verhuizen

Onze Amsterdamse vestiging gaat verhuizen. Het oude pand aan de Admiraal de Ruijterweg had weliswaar veel karakter, maar door alle trappen en gangen paste het niet meer bij de efficiënte organisatie die Syncasso is. Daarom hebben we gezocht naar een modern, licht kantoor waar we de ruimte hebben om verder te groeien. Waarin de verschillende disciplines van onze organisatie elkaar gemakkelijk kunnen vinden om samen te werken. Voor de kerst betrekken we ons nieuwe kantoor aan de Overschiestraat 184, 1062 XK in Amsterdam.

Lees meer

Leesvaardigheid onder vijftienjarigen verder afgenomen.

Nederlandse jongeren lopen in toenemende mate het risico om laaggeletterd te worden. Het PISA onderzoek dat de OESO recent publiceerde toont aan dat 24% van de 15-jarigen moeite heeft met lezen en schrijven en 60% alleen leest als het echt moet. Bijna een kwart van de leerlingen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen in de samenleving!

Lees meer

Syncasso start nieuwsbrief speciaal voor debiteurklanten

Een betalingsachterstand overkomt iedereen wel eens. Syncasso behandelt jaarlijks honderdduizenden vorderingen. Gelukkig hebben de meeste mensen niet heel veel ervaring met incasso. Maar als het je overkomt, krijg je te maken met incassokosten, betalingsregelingen, misschien wel dwangbevelen of dagvaardingen en andere exploten die best ingewikkeld zijn als je daar niet dagelijks mee werkt. En dat doet bijna niemand...

Lees meer

Ontruiming voorkomen als de debiteurklant geen contact opneemt

Blog: Paul Otter. Laatst mocht ik voor Purpose een workshop voor bijzonder beheerders bij banken geven. Die moest gaan over het gedrag van debiteurklanten en hoe je daar als geldverstrekker op in kunt spelen. In drie sessies heb ik gedeeld hoe wij, als gerechtsdeurwaarders, met het gedrag van mensen met schulden omgaan.

Lees meer

Syncasso collega Michel Platell fietst mee met Alpe D’Huzes 2020

Volgend jaar wordt op 4 juni Alpe d’HuZes opnieuw georganiseerd. Een uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen optie’. Omdat ze geloven dat ze samen kunnen werken aan een wereld waarin je niet meer doodgaat aan kanker.

Lees meer

Syncasso sponsort Rabobankteam t.b.v. KNGF Geleidehonden Fonds

Komende winter gaan de dames van het Rabobankteam ‘as cold as fire’ opnieuw op pad! Dit keer rijden ze mee met Mysteryroads (www.mysteryroads.nl) richting Schotland, Engeland en Ierland. In een tocht van 8 dagen gaan zij opnieuw het avontuur aan, met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Dit jaar voor het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds! KNGF Geleidehonden leidt honden op tot blindengeleidehond, assistentiehond, buddyhond of autismegeleidehond. Syncasso ondersteunt het Raboteam met een financiële bijdrage omdat het Rabobank-thema Zelfredzaamheid goed aansluit bij het Care-thema van Syncasso.

Lees meer

Syncasso ontwikkelt uitlegvideo’s voor debiteurklanten

Dagelijks bezoeken duizenden debiteurklanten de website van Syncasso of zoeken ze voor hun vragen contact met ons Contact Center. Vaak zijn dat concrete vragen om een oplossing te vinden voor hun betalingsachterstand. Maar er zijn ook veel vragen over procedures, berekeningen en executiemaatregelen die gerechtsdeurwaarders gebruiken. Want die zijn ook best ingewikkeld. Zeker als je daarbij bedenkt dat de helft van onze debiteurklanten laag taalvaardig is, moeten we er alles aan doen om daar begrijpelijk over te communiceren.

Lees meer

Syncasso succesvol op alle fronten tijdens de Credit Expo

Syncasso kijkt met plezier terug op de Credit Expo. We kregen van alle kanten complimenten voor onze beursstand met wandvullende videobeelden. Daar hebben we bewust voor gekozen om de dynamiek van Syncasso te laten zien. Hierdoor konden we alle innovaties van de afgelopen tien jaar projecteren. We hebben de video’s van onze Brand movie, Teambuildingsdag en Relatiedag laten zien, voor het Syncasso gevoel. En onze nieuwe, debiteurklantgerichte website en Loonbeslag explanimation, die speciaal ontwikkeld zijn om onze communicatie voor debiteurklanten begrijpelijker te maken en te helpen om sneller tot betere oplossingen te komen.

Lees meer

Meer aandacht voor laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot probleem in Nederland. Bijna 1 op de 5 Nederlanders is laag taalvaardig en begrijpt daarom niet wat de overheid van ze vraagt. Het probleem is nog groter bij schuldhulpverleningsorganisaties en gerechtsdeurwaarders zoals Syncasso. Daar kwalificeert ruim de helft als laag taalvaardig. Gelukkig is de aandacht voor laaggeletterdheid sinds de publicatie van ons onderzoek Gelezen ≠ Begrepen enorm toegenomen. CJIB heeft haar incassocommunicatie on- en offline versterkt met pictogrammen. Afgelopen week publiceerde de overheid dat die 100 taalexperts gaat inzetten om hun communicatie begrijpelijker te maken.

Lees meer

Geldfit maakt Nederlandse Schuldhulp Route mogelijk

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met de vier grootbanken hun succesvolle pilot Geldfit met andere partners in het schuldendomein gecombineerd om de Nederlandse Schuldhulp Route (NSR) te ontwikkelen.

Lees meer

Syncasso-case op GoodHabitz event enthousiast ontvangen

Bij Syncasso vinden we het belangrijk om ons continue te verbeteren en te ontwikkelen. Iedere collega is anders en met GoodHabitz zijn we in staat maatwerk te bieden voor onze ambitieuze en nieuwsgierige collega’s. Zo combineren we plezier, ontwikkeling en performance.

Lees meer

Interview Steven van Belleghem: “Spraaktechnologie gaat een grote vlucht nemen”

In creditmanagement wordt nog altijd regelmatig over debiteuren gesproken. Maar feitelijk hebben we het over klanten, die al dan niet met een betalingsprobleem te maken hebben. Vanuit het klantperspectief bekeken maakt het betaalproces en de manier waarop we met klanten communiceren een wezenlijk onderdeel uit van de customer journey. Voor klanten die te maken hebben met betalingsproblemen is het belangrijk dat zowel leveranciers (opdrachtgevers) als incasserende partijen daar op een klantgerichte en effectieve wijze mee omgaan.

Lees meer

Vroegsignalering: wat is het? (1 van 3)

Blog: Paul Otter. Hét buzzwoord in de schulden- en incassoketen is: vroegsignalering. Een nieuw wapen tegen de schuldenproblematiek? Wat is het nu precies en hoe werkt het (of niet)?

Lees meer

Teambuildingsdag Syncasso

De collega’s van Syncasso zijn in groten getale naar Maarssen gekomen voor een sportieve en competitieve teambuildingsdag. Goed en slim samenwerken was nodig om in de prijzen te vallen. Daarbij was het soms ook gewoon keihard werken en niet opgeven om jouw team in een een-op-een confrontatie te laten winnen van een collega-team dat minstens zo hard hun best deed. Was het ook leuk? Kijk zelf maar!

Lees meer

Syncasso Relatiedag 2019

We kijken met heel veel plezier terug op onze relatiedag 2019. Leuk, leerzaam en lekker beloofde Michaël Brouwer in zijn welkomstwoord. Dat is geholpen door de interessante presentatie van Mathijs Bouman, het prima gezelschap en het mooie weer, prima gelukt. De bijgaande video geeft daarvan een mooie impressie.

Lees meer

Nominatie TaalHeldenprijs voor
Paul Otter

Paul Otter, directeur Social Responsibility van Syncasso, is genomineerd voor de TaalHeldenprijs 2019 van de Stichting Lezen & Schrijven als TaalHeld Bruggenbouwer voor zijn inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid.

Lees meer

Groeisessie Schuldenwijzer met creditmanagement professionals

Op 4 september organiseerde Syncasso een lunchbijeenkomst voor onze belangrijkste relaties om met elkaar intensief te spreken over de rol van de schuldeiser en deurwaarder in de schuldenproblematiek, dit aan de hand van het concrete initiatief Schuldenwijzer. Hoe past het initiatief Schuldenwijzer bij de visie die groot incassanten hebben op hun rol en de rol van de gerechtsdeurwaarder in relatie tot de schuldenproblematiek. Concreet is ook gekeken welke ideeën, adviezen en inzichten er zijn als het gaat om ontwikkeling op de lange termijn?

Lees meer

Steven van Belleghem Keynote voor Syncasso op de Credit Expo 2019

Steven van Belleghem, expert op het gebied van klantgerichtheid in de digitale wereld, heeft meer dan 1.000 keynote presentaties verzorgd in veertig landen voor bij elkaar inmiddels ruim 400.000 mensen. Hij heeft vier management bestsellers geschreven, waarvan er ondertussen meer dan 120.000 exemplaren verkocht zijn. En hij is de keynote spreker voor Syncasso op de Credit Expo 2019.

Lees meer

Mathijs Bouman, econoom en journalist gastspreker

De Ombudsman publiceerde begin dit jaar ‘Behoorlijk invorderen vanuit burgerperspectief’ met een bijpassend ‘behoorlijkheidskader’. Staatssecretaris Van Ark maakt zich sterk voor spoedmaatregelen om haar actieplan Brede Schuldenaanpak van de grond te krijgen. De Raad voor de Rechtspraak publiceerde in februari een visiedocument Schuldenproblematiek en rechtspraak. De KBvG introduceerde recent de eerste versie van Schuldenwijzer.nl.

Lees meer

Wegens teambuildingsdag is Syncasso donderdag 5 september gesloten.

Op donderdag 5 september 2019 hebben we met alle Syncasso collega’s een leuke sportieve teambuildingsdag. Wij zijn dan de hele dag gesloten. Ook ons Contact Center is op 5 september niet telefonisch bereikbaar. Stuur een e-mail of een bericht via www.syncasso.nl. Op vrijdag 6 september zijn we u weer graag van dienst.

Lees meer

Bezoek dat niemand wil: op pad met een deurwaarder

Voorin de auto van deurwaarder Paul Otter (57) ligt een stapel formulieren met enveloppen met daarop de tekst: ‘Inhoud direct lezen’. Het eerste adres betreft een portiekwoning op driehoog. Otter drukt een paar keer op de bel, maar de deur blijft dicht. Hij gluurt door de brievenbus, kijkt naar boven en constateert dat de ramen vuil zijn en de gordijnen gesloten. “Veel mensen isoleren zich. Een envelop als deze maken ze niet eens open. Ze weten al hoe laat het is,” zegt Otter van deurwaarderskantoor Syncasso in Amsterdam.

Lees meer

The Big Run

Op zondag 6 oktober 2019 klinkt het startschot voor de tweede editie van The Big Run georganiseerd voor Hulphond Nederland. Syncasso is een van de sponsors waardoor al onze collega’s de mogelijkheid hebben om gratis deel te nemen. Uniek aan The Big Run is de mogelijkheid om aan de runs van 2 en 5 kilometer deel te nemen met je eigen hond.

Lees meer

Minder meldingen bij schuldhulpverlening

Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens heeft te maken met ernstige financiële problemen. Een groot deel van deze huishoudens meldt zich niet bij de schuldhulpverlening. De NVVK meldt dat er in 2018 10% minder aanmeldingen voor schuldhulpverlening waren dan in 2017. Terwijl het Nibud ziet dat het aantal mensen met ernstige financiële problemen niet is gedaald.

Lees meer

‘We moeten de balans zien te vinden tussen Cash en Care’

Volgens Dick mag je als het maatschappelijk goed met je gaat, ook wat terugdoen voor het vak en de maatschappij. In die gedachte heeft hij zich voor verschillende dingen ingezet. Mondelinge examens marketing afnemen, tegen de verdrukking in een Jenaplan basisschool opzetten en vervolgens bijna 18 jaar in het bestuur gaan zitten. Inmiddels is hij alweer 5 jaar voorzitter van het VCMB en als zijn dochter roept ‘mijn papa speelt gitaar!’, dan zit Dick ook weer in de schoolband. Alles wat hij in zijn leven aanpakt, heeft met passie en creativiteit te maken.

Lees meer

Eenvoudiger gerechtelijke incassoprocedure

Gerechtsdeurwaarder Paul Otter neemt regelmatig een gast mee op zijn deurwaardersroute. Omdat ketenpartners in de schulddienstverlening nog te vaak een achterhaald beeld hebben van het werk en de manier van doen van de deurwaarder. Elkaar en elkaars werkzaamheden beter leren kennen, helpt om de samenwerking te verbeteren. De meeste uitdagingen in de keten vragen om samenwerking en gebruikmaking van elkaars kennis en ervaring. Vandaag ging een medewerker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid mee met Paul.

Lees meer

Samenwerking tussen bewindvoerders en deurwaarders: een kwestie van over en weer vertrouwen

Jolanda Cok is een gedreven bewindvoerder die vecht voor haar klanten, omdat zij dit vaak niet zelf kunnen of al te vaak de strijd hebben verloren. Jolanda is partner in haar eigen kantoor Ornithos en recent een dag mee geweest met gerechtsdeurwaarder Paul Otter.

Lees meer

Nieuwe debiteurgerichte website Syncasso verbetert toegankelijkheid

Elke maand komen tienduizenden debiteurklanten op onze Syncasso website om informatie over en/of een oplossing voor hun betalingsprobleem te zoeken. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat ongeveer de helft van onze debiteurklanten laagtalig is. Daar hielden we nog onvoldoende rekening mee in onze website, vonden wij zelf. De opdracht was vervolgens hoe we daar, gebruikmakend van de nieuwste beschikbare technieken en wetenschappelijke inzichten, online de beste oplossingen voor konden ontwikkelen.

Lees meer

Gerechtelijke incasso. Waarom is dat zo duur?

Gerechtelijke incasso is heel duur. Dat vinden wij zelf ook. Maar die kosten zijn allemaal wettelijk vastgesteld en daar mag niet van worden afgeweken. De tarieven voor de ‘ambtshandelingen’ van de deurwaarder kun je controleren via de website van de Overheid. Voor elke handeling is een vaste prijs bepaalt. Hoe meer handelingen, hoe meer kosten. Snel reageren loont altijd de moeite!

Lees meer

Interactieve relatiebijeenkomst Payment Service Directive 2

In februari dit jaar is het PSD2-vergunningloket van De Nederlandsche Bank geopend. Met een Payment Service Directive 2 vergunning is het mogelijk om rekeninginformatie in te zien of een betaling te initiëren. Mits de eigenaar van de rekening(en) je daar toestemming voor heeft gegeven. De banken moeten hieraan gratis hun medewerking verlenen. Volgens veel creditmanagers is dat een revolutionaire ontwikkeling. Alleen hoe zich dat ontwikkelt, weten we nog niet zo goed. Net zo min als we niet precies weten wat het voor onze werkzaamheden gaat betekenen.

Lees meer

Rechtsgeldig betekenen aan een briefadres

In de afgelopen jaren is er binnen het vakgebied veel gediscussieerd over de vraag of een exploot rechtsgeldig kan worden betekend aan een briefadres. Een briefadres is het in de Basis Registratie Personen geregistreerde adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen. Dat is dus niet hetzelfde als een postadres of een postbus! Het briefadres staat in de Basis Registratie Personen geregistreerd op het moment dat betrokkene geen woonadres heeft of goede gronden heeft om zijn woonadres niet te laten registeren.

Lees meer

Valse e-mail met ‘Tikkie’ niet van Syncasso

Een van onze debiteurklanten stuurde ons een e-mail afkomstig van beheercjib@gmail.com. In de e-mail is een ‘Tikkie’ verwerkt om te betalen.

Syncasso stuurt alleen e-mails met als afzender @syncasso.nl – afzenders @gmail.com of een ander adres zijn nooit van Syncasso afkomstig en daarom VALS!

Lees meer

Psychometrische data en incassocommunicatie

Op 19 juni jl. organiseerde VCMB een ronde tafel bijeenkomst bij ING Commercial Finance over alternatieve credit scoring gebruikmakend van psychometrische data. De data-analisten van Syncasso wilden daar meer over weten.

Lees meer

Nieuwe beslagvrije voet
per 1 juli 2019

Als er beslag op een deel van het inkomen is of wordt gelegd, moet daarbij rekening gehouden worden met uw zgn. beslagvrije voet. Dat is het deel van uw inkomsten waar geen beslag op gelegd mag worden. De normen voor de beslagvrije voet worden per 1 juli 2019 aangepast.

Lees meer

Dekker: Ook beslagvrije voet voor bankrekening

Als iemand zijn schulden niet betaalt, mag een schuldeiser maatregelen nemen om zijn geld terug te krijgen, maar mensen met schulden moeten niet onder het bestaansminimum terechtkomen. Zij moeten geld overhouden om van te leven. Daarom wordt straks bij een beslag op hun bankrekening een deel van het tegoed vrijgehouden. Bij beslag op loon of een uitkering geldt dit al.

Lees meer

Incassokosten. Wanneer en hoeveel?

In 2012 zijn de incassokosten wettelijk geregeld. Dat was nodig, omdat er voor die tijd allerlei vage en oncontroleerbare kosten in rekening konden worden gebracht, zoals administratiekosten en storneringskosten. De wet bepaalt sinds 2012 precies het bedrag aan incassokosten dat in rekening gebracht mag worden, maar er is ook ruimte ingebouwd om zonder kosten alsnog te betalen.

Lees meer

Syncasso jaarverslag 2018

Syncasso kijkt terug op een goed jaar, waarin het zich verder heeft ontwikkeld naar een bedrijfseconomisch en maatschappelijk gezonde organisatie met daarbij passende bedrijfsresultaten. 2018 stond in het teken van grip, controle en stabiliteit om van Syncasso een nog wendbaarder organisatie te maken die zich snel kan aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Van de gerechtsdeurwaarder wordt meer verwacht dan alleen het incasseren van de vordering.

Lees meer

Fors minder mensen bij schuldhulpverlening, maar aantal mensen met schulden neemt niet af

Tien procent minder mensen heeft afgelopen jaar een beroep gedaan op schuldhulpverlening, blijkt uit cijfers van schuldhulpverleners van de NVVK. Dat klinkt als goed nieuws, maar de vereniging vermoedt dat het werkelijke aantal mensen met schulden ‘aanzienlijk hoger’ ligt.

Lees meer

Staatssecretaris Van Ark start campagne om taboe op schulden te doorbreken

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Lees meer

De KBvG waarschuwt burgers voor nepberichten

KBvG heeft een dossier Valse berichten gepubliceerd om het brede publiek te informeren dat berichten die er bedrieglijk echt uitzien en afkomstig lijken te zijn van een gerechtsdeurwaarder, in werkelijkheid afkomstig zijn van criminelen die misbruik willen maken van de autoriteit van de deurwaarder.

Lees meer

Syncasso team neemt deel aan LOOP Leeuwarden 2019

Aankomende zondag 19 mei is het zo ver! Net zoals vorig jaar doet weer een groep sportieve Syncasso collega’s mee aan LOOP Leeuwarden. LOOP Leeuwarden staat voor gezond bewegen. Er worden verschillende afstanden gelopen. Tijdens het loopevenement levert elke loper op zijn of haar eigen manier een topprestatie. In de twaalf vorige edities hebben tienduizenden lopers de finish gehaald op het gezellige en sfeervolle finishplein.

Lees meer

Meedoen & Schuldenvrij Samenwerking zorgverzekerings-
vorderingen

Rechtbank Midden Nederland behandelt veel juridische procedures over onbetaalde zorgverzekeringspremies. Vermoedelijk vormen die vorderingen het topje van de ijsberg van de schuldenproblematiek en zijn er veel meer schulden in combinatie met persoonlijke problemen. Een vonnis lost die problemen niet op. Terwijl het risico bestaat dat de problemen toenemen door de kosten van de procedure.

Lees meer

Ontruimingen I: feiten

Blog: Paul Otter
Waarschijnlijk werd er al ontruimd toen huurwoningen er nog maar net waren. Een ontruiming is een van de meest ingrijpende rechtsmiddelen die kan worden ingezet. In deze blog geef ik u de feiten over ontruimingen. In de volgende blog schrijf ik over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontruimingen.

Lees meer

KBvG jaarverslag: balanceren op het slappe koord

Het jaarverslag 2018 van KBvG maakt duidelijk dat de neergaande trend van de laatste jaren doorzet. Minder deurwaarders, minder beslagen, minder omzet. De overheid laat de gerechtsdeurwaarder behoorlijk in de kou staan om belangrijke ontwikkelingen, zoals de digitalisering van de rechtspraak en de vereenvoudiging van de beslag vrije voet te realiseren. Het jaarverslag hint zelfs op het risico dat het voortbestaan van de beroepsgroep bedreigd wordt bij gelijkblijvend (of uitblijvend) beleid.

Lees meer

Deurwaarders Syncasso helpen bij het actief aanbieden van maatschappelijke hulp

Onze deurwaarders komen bij hun huisbezoeken regelmatig burgers tegen die problemen ervaren op meerdere leefgebieden. Als maatschappelijk betrokken gerechtsdeurwaarder wil Syncasso deze burgers, met hun toestemming, aanmelden bij de maatschappelijke dienstverlening om hulp te bieden. Samen met de gemeente Amsterdam organiseren we een pilot om te onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen.

Lees meer

Deurwaarders hebben minder werk: 'Vak zal nooit helemaal verdwijnen'

Minder huisbezoeken, minder beslagleggingen en minder dagvaardingen. Deurwaarders kwamen vorig jaar een stuk minder vaak in actie dan het jaar ervoor. "Ik denk dat er meer rekeningen worden betaald", zegt gerechtsdeurwaarder Paul Otter.

Lees meer

Visueel exploot Syncasso en maatschappelijk verantwoord incasseren

Om maatschappelijk verantwoord te incasseren, moet je op zijn minst zorgen dat schuldenaren kunnen begrijpen wat ze moeten doen. Syncasso werkt aan begrijpelijker incassocommunicatie.

Lees meer

Schuldenloos Utopia

Blog: Paul Otter
Schulden zijn hot: er gaat geen week voorbij zonder dat de pers er aandacht aan besteedt. Terecht, want de impact van problematische schulden is groot. Mogelijke oplossingen en verbeterprojecten vliegen ons om de oren. Is de schuldenvrije maatschappij bereikbaar, of een utopie?

Lees meer

Waarom een nieuwsbrief voor debiteurklanten?

Een betalingsachterstand overkomt iedereen wel eens. Syncasso behandelt jaarlijks honderdduizenden vorderingen. Gelukkig hebben de meeste mensen niet heel veel ervaring met incasso. Maar als het je overkomt, krijg je te maken met incassokosten, betalingsregelingen, misschien wel dwangbevelen of  dagvaardingen en andere exploten die best ingewikkeld zijn als je daar niet dagelijks mee werkt. En dat doet bijna niemand...

Lees meer