Nieuws

Wetsvoorstel

19 oktober 2021

Wetsvoorstel verlaging drempel schuldsanering

Mensen met problematische schulden sneller en beter helpen

Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft een wetsvoorstel gedaan om de wettelijke schuldsanering toegankelijker te maken voor mensen met problematische schulden. Dat is hard nodig. De instroom in de Wsnp is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2020 zijn er nog geen 3.000 toelatingen[1] terwijl CBS medio 2021 in het rapport Schuldenproblematiek in beeld constateert dat er ruim 650.000 huishoudens met geregistreerde problematische schulden zijn.

Van vijf naar drie jaar

Op dit moment kan iemand met problematische schulden pas na vijf jaar ‘voldoende inspanning om te komen tot afbouw van schulden en het voorkomen van nieuwe schulden’, de zogenoemde goede trouw toets, toegang krijgen tot de WSNP. Om te voorkomen dat een schuldoplossing te lang uitblijft en schulden ondertussen alleen maar verder oplopen, stelt het wetsvoorstel voor om de termijn te verkorten naar een periode van drie jaar.

Tienjaarstermijn

Op dit moment krijgen mensen die binnen tien jaar na een eerder WSNP-traject opnieuw in problematische schulden komen geen toegang tot de WSNP. We willen dat de rechter de mogelijkheid krijgt om mensen ook binnen die tien jaar wel opnieuw toe te laten tot de WSNP als zij buiten hun schuld – bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis – opnieuw in financiële problemen zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor mensen die een eerder WSNP-traject niet hebben kunnen afmaken, maar daartoe nu wel in staat worden geacht.

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman publiceerde in 2020 een rapport Hindernisbaan zonder finish waarin hij o.a. constateert dat veel schuldenaren niet kunnen voldoen aan de toelatingseisen van de WSNP. Hij stelt dat de regeling een strenge en beladen reputatie heeft waardoor veel burgers terugschrikken en geen verzoek doen om voor WSNP in aanmerking te komen. Het wetsvoorstel sluit in hoofdlijnen aan op de adviezen van de Nationale Ombudsman, maar gaat op onderdelen naar zijn mening niet ver genoeg. De hardheidsclausule bij recidive binnen tien jaar mag nu bij uitzondering door de rechter gebruikt worden. De ombudsman stelt voor om dit om te draaien. Iedereen wordt (opnieuw) toegelaten, tenzij de rechter in uitzonderingsgevallen beslist om dat niet te doen.

Sneller duidelijkheid

Syncasso is voorstander van ketensamenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling om de behandeltermijn van de minnelijke schuldsanering te verkorten. In de reactie van de Nationale Ombudsman op het wetsvoorstel dringt hij aan om een maximumtermijn voor een vertraagd minnelijk traject in te stellen. Daaraan wordt dan tevens een maximumreactietermijn voor schuldeisers verbonden. Vooropgesteld dat de gegevensuitwisseling in de schulddienstverleningsketen gelijktijdig en goed georganiseerd wordt, zal dat geen probleem opleveren. Zo kunnen meer minnelijke schuldsaneringen tot betere oplossingen leiden voor alle betrokkenen en geeft een snellere toeleiding naar Wsnp een oplossing voor de langdurige stress en het gebrek aan toekomstperspectief voor huishoudens met problematische schulden.

[1] Raad voor de Rechtsbijstand – instroom-WSNP

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback