Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Regulering incassobranche

Regulering incassobranche

In het regeerakkoord is afgesproken dat de incassobranche gereguleerd moet worden behulp van een incassoregister. Het ministerie van J&V heeft in samenspraak met de ministeries van SZW en EZ een coördinator aangesteld die op basis van een marktconsultatie adviseert hoe die regulering moet worden vormgegeven. Naar verwachting gaat dat advies in het derde kwartaal naar de minister(s).

Bescherming van de schuldenaar

Regulering moet in de kern gaan om de bescherming van de schuldenaar. De benadering van deze vaak kwetsbare groep rechtvaardigt dat er eisen gesteld worden aan de betrokken partijen. Eisen op het gebied van kwaliteit en financiële huishouding in combinatie met toezicht en tuchtrecht. Als we de schuldenaar willen helpen, dan is het vanzelfsprekend dat de partijen die daar rechtstreeks invloed op hebben door de inning en de sanering van de schulden op tenminste een minimum niveau voldoen aan die eisen. We zijn daarom van mening dat behalve incassopartijen, ook bewindvoering en schuldhulpverlening binnen de werking van de regulering moeten vallen.

Normenkader

De NVI, NVVK en KBvG hanteren ieder hun eigen kwaliteits- en financiële normen. Gerechtsdeurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrecht en aan het toezicht van het BFT. Dat vormt een goed startpunt voor een integraal normenkader voor alle bij de regulering betrokken beroepsgroepen. Voor elke beroepsgroep moeten kwaliteitsnormen, gedrags- en financiële normen gelden waar toezicht op gehouden wordt en tuchtrecht op van toepassing is om bij afwijkingen te sanctioneren. Daarmee worden partijen die zich hieraan niet conformeren uitgesloten.

Integraal schuldenoverzicht

De gerechtsdeurwaarders pleiten ervoor om de integrale schuldpositie van de schuldenaar overzichtelijk en inzichtelijk te maken. Onder de werktitel ‘mijn schulden overzicht.nl’ wordt ernaar gestreefd om alle schulden en achterstanden van de schuldenaar in één overzicht te tonen. Het is wenselijk, vanuit de schuldenaar gezien zelfs noodzakelijk, dat ook de incassobureaus, de zelfverzorgers en de schuldhulpverleners hier actief aan gaan meewerken. Waardoor de mogelijkheid om de schulden op te lossen verbeterd wordt. En de schuldhulp als die wordt ingeschakeld direct overzicht heeft. Daarmee wordt de wachttijd voor schuldhulp drastisch verkort en de efficiency sterk verbeterd. Uiteraard kan deze oplossing alleen gebruikt worden door geregistreerde partijen die aantoonbaar aan kwaliteitseisen voldoen.

Handhaving

Een andere consequentie verbonden aan de regulering kan zijn dat zonder registratie er geen incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Die regel moet een economisch delict worden waar zware sancties op komen te staan. Handhaving kan door de ACM verzorgd worden.

Het bekendmaken van het incassoregister bij de consument draagt bij aan het voorkomen van onterechte betalingen door consumenten. Daar willen de geregistreerde partijen vast en zeker een rol in spelen.