Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Rechtsgeldig betekenen aan een briefadres

Rechtsgeldig betekenen aan een briefadres

Hoge Raad arrest 28 juni 2019

In de afgelopen jaren is er binnen het vakgebied veel gediscussieerd over de vraag of een exploot rechtsgeldig kan worden betekend aan een briefadres. Een briefadres is het in de Basis Registratie Personen geregistreerde adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen. Dat is dus niet hetzelfde als een postadres of een postbus! Het briefadres staat in de Basis Registratie Personen geregistreerd op het moment dat betrokkene geen woonadres heeft of goede gronden heeft om zijn woonadres niet te laten registeren.

Openbare betekening?

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gaat er vanuit, dat exploten worden betekend aan het woonadres. Als er geen woonadres bekend is, dan moet de betekening openbaar worden gedaan. Eind 2018 zijn hierover vragen aan de Hoge Raad gesteld. De Procureur Generaal bij de Hoge Raad had in april van dit jaar al een conclusie (advies) over deze kwestie gepubliceerd, waarin wordt geconcludeerd dat een briefadres een woonadres is zoals bedoeld in de wet. Een exploot kan volgens dit advies dan ook rechtsgeldig worden gelaten aan een briefadres. Dit was echter niet meer dan een advies en was niet zonder meer een weergave van het geldende recht. Het was nog steeds onzeker of kon worden volstaan met de enkele betekening aan het briefadres. Vanwege deze onzekerheid heeft Syncasso er destijds voor gekozen om in bepaalde gevallen toch openbaar te betekenen.

Hoge Raad arrest 28 juni 2019

Op 28 juni 2019 heeft de Hoge Raad hierover arrest gewezen waarin wordt vastgesteld dat een exploot mag worden gedaan aan het briefadres. Voortaan is het niet meer nodig om naast de betekening aan het briefadres ook nog openbaar te betekenen.

De Hoge Raad zegt in haar arrest:
… voor de toepassing van art. 45-47 Rv moet een briefadres worden aangemerkt als gekozen woonplaats in de zin van art. 1:15 BW. Dat betekent dat in dat geval geen sprake is van een onbekende woonplaats of onbekende werkelijke verblijfplaats als bedoeld in art. 54 lid 2 Rv, zodat exploten aan het briefadres betekend moeten worden en voor openbare betekening geen plaats is.”

Als uitzonderingen noemt de Hoge Raad:

  • indien de deurwaarder moet aannemen dat het briefadres niet (meer) juist is en de stukken de betrokkene niet zullen bereiken bij betekening aan het briefadres.
  • indien degene voor wie het exploot is bestemd, voor een of meer bepaalde aangelegenheden een andere gekozen woonplaats in de zin van art. 1:15 BW heeft dan het briefadres.

Verder geeft de Hoge Raad nog aan dat de dagvaardingstermijn een week bedraagt en dat de rechter van de plaats van het briefadres de bevoegde rechter is als bedoeld in art. 99 lid 1 Rv. Tenslotte bepaalt de Hoge Raad dat er een overgangstermijn is.  Het arrest heeft geen gevolgen voor de geldigheid van exploten die vóór 1 augustus 2019 openbaar zijn of zullen worden betekend.