Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Rapport ‘Minder schade door schuld’

Rapport ‘Minder schade door schuld’ adviseert centraal schuldhandelingsregister

De Argumentenfabriek publiceerde begin vorige maand in opdracht van Rabobank een interessant rapport over de effectiviteit van de schuldhulpverlening, inclusief uitgebreide aanbevelingen voor het regeerakkoord van ons nieuwe kabinet na de Tweede Kamerverkiezingen komend jaar maart.

Centrale conclusie van het rapport is dat we veel te lang proberen om problematische schulden te incasseren waarbij de integrale kosten ca. 17 miljard euro bedragen en het (uiteindelijk) geïncasseerde bedrag niet meer dan een paar honderd miljoen bedraagt. Terwijl de huishoudens die het betreft jarenlang op de rand van armoede balanceren.

Schuldhandelingsregister

Fundament voor de aanbevelingen in het rapport is een (semiopenbaar) Schuldhandelingsregister waarin alleen mensen die kwijtschelding vragen en krijgen, bewind krijgen, een betaalpauze aanvragen of andere bijzondere handelingen verrichten of laten verrichten worden opgenomen.

Het rapport pleit er voor om dit register aan te laten sluiten op de bestaande registers van rechtbanken en deurwaarders. Aanmelding van schulden door de schuldeiser(s) zou verplicht moeten plaatsvinden, zodra de debiteurklant in het openbare Schuldhandelingsregister is ingeschreven. Daarbij wordt de overheid opgeroepen om voorbij te gaan aan de spanning tussen privacy en schuldenpreventie/recidive die dat oplevert.

Centraal schuldenregister

Syncasso pleit al langer voor een centraal schuldenregister door een koppeling tot stand te brengen tussen de bestanden van de Nederlandse Schuldhulp Route, het Schuldenknooppunt van NVVK en Schuldenwijzer van de KBvG. Door deze koppeling kunnen alle (problematische) schulden in beeld gebracht worden. Uitwisseling van informatie is essentieel om met behulp van data-analyse en Artificial Intelligence grip te krijgen op de schuldenproblematiek. Zowel preventief als curatief. Waarbij de spanning tussen privacy en preventie/curatie sterk beperkt kan worden door de toegang tot het register te limiteren tot geregistreerde en bevoegde gebruikers.

Besparing door afschrijving van de vorderingen

Het rapport gaat ervan uit dat de afschrijving op de vorderingen worden gedragen door de schuldeisers, specifiek de grootincassanten. Voor het MKB wordt een steunfonds geopperd. Terwijl de enorme besparingen die gesuggereerd worden integraal terugvloeien naar de overheid.

Het huidige beperkte bereik[1] van de schuldhulp, slechts 1 op de 3 geregistreerde problematische schulden is in beeld bij de schuldhulp, gecombineerd met plaatselijk lange wachttijden[2], vraagt om een herijking van de informatie en organisatie van de schuldhulpverlening. Kortere behandeling biedt ruimte om de vrijgekomen capaciteit te benutten om veel sneller, veel meer huishoudens met schuldproblemen veel beter te helpen.

 


[1] CBS onderzoek Schuldproblematiek in beeld
[2] Nationale Ombudsman: Een open deur? Het vervolg.