Nieuws

Onderzoek duurzaam betaalgedrag

03 augustus 2022
Wetenschappelijk onderzoek naar interventies voor duurzaam betaalgedrag

Duurzaam betaalgedrag voorkomt problematische schulden. Iedereen in de schulddienstverleningsketen is ermee bezig. Vaste Lasten Leveranciers vanuit hun zorg(plicht) en omdat ze graag hun klanten willen behouden. Ze zijn veel tijd en energie kwijt zijn om hun debiteuren te bewegen om een oplossing voor de betalingsachterstand te vinden. Schuldhulpverlening om hun cliënten een schuldenvrije toekomst te bieden. Creditmanagementbedrijven omdat die worden uitgedaagd om hier oplossingen voor te bieden. Maar onderzoek over effectieve interventies naar duurzame financiële gedragsverandering is er nog niet. Syncasso is daarom dit voorjaar gestart met een omvangrijk wetenschappelijk onderzoek naar interventies om duurzaam betaalgedrag te ontwikkelen.

Belang van duurzaam betaalgedrag neemt toe

Alle partners in de schulddienstverlening houden zich bezig met de vraag hoe ze duurzaam betaalgedrag kunnen bevorderen bij debiteurklanten die wel kunnen betalen, maar dat om een of andere reden niet doen. Bij die groep komen we nu niet verder dan symptoombestrijding, terwijl we zien dat het aantal recidivisten toeneemt. Het aantal debiteuren dat vaker een betalingsachterstand heeft neemt toe. Versterkt door de energie-armoede en hoge inflatie kunnen relatief kleine betalingsachterstanden zich snel ontwikkelen tot problematische schulden.

Een extra zorg is het betaalgedrag van jongeren. Dat staat door de economische ontwikkelingen extra onder druk. Betalingsproblemen bij jongeren ontwikkelen zich ook door het gemak van online kopen en achteraf betalen. Voor grote uitgaven hoef je niet meer te sparen of een persoonlijke lening te vragen. Die kun je tegenwoordig in de vorm van een abonnement aanschaffen. Wat je aan die (verschillende) abonnementen per maand kwijt bent, daar kom je vaak pas achter als je ze niet meer allemaal op tijd kunt betalen. Er is daarom meer dan ooit een effectieve benadering nodig om duurzaam betaalgedrag aan te leren.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor dit onderzoek werken wij samen met het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Lectoraat Schulden en Armoede van de Hogeschool Utrecht (HU). Het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht (HU) is sterk in het schuldendomein en heeft eerder onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van duurzaam betaalgedrag. Het Customer Insights Center van Rijksuniversiteit Groningen heeft door jarenlang onderzoek veel kennis opgebouwd over effectieve incassocommunicatie en gedragsbeïnvloeding van debiteurklanten. RUG beschikt daarnaast over veel expertise voor de grootschalige analyse van databestanden. Dankzij het wetenschappelijk karakter van het onderzoek kan RUG hierbij CBS-microdata op individueel niveau voor het onderzoek gebruiken. Zo ontstaat een goed beeld van de omvang en samenstelling van de groep debiteurklanten die kan betalen om duurzaam uit de schulden te blijven, vooropgesteld dat ze gemotiveerd worden om blijvend andere keuzes te maken in hun betaalgedrag.

Fasering van het onderzoek

Duurzaam betaalgedrag kan alleen ontwikkeld worden door een debiteurklant die beschikt over voldoende betaalcapaciteit om zijn of haar verplichtingen na te komen. De eerste fase van het onderzoek richt zich specifiek hierop en is essentieel voor de volgende fases van het onderzoek.

Fase I – kwantitatief onderzoek naar de omvang van de doelgroep

Voor deze eerste fase van het onderzoek worden debiteurenbestanden van zorgverzekeraar geanalyseerd en vervolgens in een afgeschermde en beveiligde omgeving verrijkt met CBS-microdata. Er wordt onderscheid gemaakt tussen debiteurklanten die nog niet voor incasso zijn overgedragen en debiteurklanten die al bij Syncasso in behandeling zijn. Deze fase van het onderzoek richt zich op het bepalen van de omvang en karakteristieken van de debiteurklanten die wel kunnen betalen, maar dat niet doen. Naar verwachting zullen er verschillende debiteurklantsegmenten op basis van sociodemografische kenmerken kunnen worden onderscheiden.

Fase II – kwalitatief onderzoek naar motieven en belemmeringen

De uitkomsten van de data-analyse vormen de basis voor een kwalitatief onderzoek naar de motieven en barrières die gezond financieel gedrag c.q. duurzaam betaalgedrag belemmeren. Hiervoor worden persoonlijke interviews met debiteurklanten uit de doelgroep afgenomen. De interviews richten zich primair op de achtergronden van het betaalgedrag, de belemmeringen die debiteurklanten daarbij ondervinden en de motivatie rondom betalen van de debiteurklant. HU en RUG werken voor dit deel van het onderzoek nauw samen, zowel voor het veldwerk als de rapportages.

Fase III – onderzoek naar effectieve interventies

Gebaseerd op de uit de voorgaande onderzoeken verkregen inzichten, worden verschillende interventies gekozen die ingezet worden om tot de gewenste gedragsverandering te komen. Met de juiste interventies moet het mogelijk zijn om gedrag te veranderen en van duurzaam betaalgedrag een nieuwe gewoonte te maken. Maar daarvoor is behalve de juiste interventie, ook tijd nodig om te zien of het verbeterede betaalgedrag wordt volgehouden. Dat brengt met zich mee dat de evaluatie en rapportage van de ingezette interventies in het najaar van 2023 verwacht wordt.

Onderzoeksresultaten delen

De uitkomsten uit eerdere onderzoeken van Syncasso, zoals ‘Lezen ≠ Begrijpen’, zijn breed overgenomen door ketenpartners, de Nationale Ombudsman en de landelijke politiek. Dit onderzoek naar Duurzaam Betaalgedrag zal naar verwachting ook op veel belangstelling rekenen.

Syncasso organiseert hiervoor seminars om de resultaten en inzichten van de verschillende onderzoeksfasen met ketenpartners in de schulddienstverlening te delen. De eerste bijeenkomst om de resultaten van het data-onderzoek te presenteren is gepland op donderdag 15 september.

In dit seminar vertellen de onderzoekers over de gekozen benadering en de verschillende fasen van het onderzoek. We delen de uitkomsten van de eerste kwantitatieve fase van het onderzoek, over de omvang van de doelgroep en haar sociodemografische karakteristieken. We verwachten dat we de ook eerste inzichten uit de kwalitatieve interviews met doelgroeppersonen aan u kunnen presenteren.

U bent van harte uitgenodigd op donderdag 15 september van 15:00 tot 17:00 uur in Social Impact Factory in Utrecht. Aansluitend is er een borrel.

De onderzoeksresultaten van de verschillende fasen van het onderzoek worden ook gepubliceerd in whitepapers die belangstellenden gratis kunnen downloaden van de website van Syncasso. Wanneer de whitepapers van de verschillende deelrapportages van het onderzoek naar Interventies voor Duurzaam Betaalgedrag beschikbaar zijn, wordt via de eigen- en sociale mediakanalen van Syncasso bekend gemaakt.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback