Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Wet doorberekening toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Wet doorberekening toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Eind 2016 is de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen door de Kamers vastgesteld. Deze wet heeft geleid tot aanpassingen in o.a. de Advocatenwet, de wet op het Notarisambt en de Gerechtsdeurwaarderswet die allemaal op 1 januari 2018 in werking zijn getreden. Waar voorheen de overheid de kosten van toezicht en tuchtrecht voor haar rekening nam, komen die nu voor rekening van de beroepsgroepen.

Beroepsgroepen integraal belast voor de kosten

Kort samengevat komt het erop neer dat elke beroepsgroep opdraait voor het complete kostenpakket van hun eigen toezicht en tuchtrecht. Voor Gerechtsdeurwaarders is dat een kostbare maatregel. Ook omdat onze activiteiten in zichzelf klachtgevoelig zijn en het tuchtrecht ook wordt gebruikt door debiteuren om (een deel van) de kosten te bestrijden.

Bovendien is er specifiek voor de gerechtsdeurwaarders een aanvullende voorwaarde aan verbonden: de extra kosten mogen niet worden doorbelast aan de schuldenaren. Daar is de minister uitgebreid over bevraagd door de Kamer en zijn antwoord was ondubbelzinnig: kosten mogen niet verwerkt worden in de doorbelasting aan de debiteur. Geen verhoging van de explootkosten c.q. BTAG tarieven.

Waarom?

Juridische beroepen hebben ‘voordeel’ van het wettelijk toezicht en de tuchtrechtspraak, is de gedachte. Omdat ze overheidstaken uitvoeren moet het toezicht en tuchtrecht goed geregeld zijn. De doorbelasting van de kosten gaat zorgen voor een efficiënte inrichting van kwaliteits‐ en integriteitsbewaking binnen de beroepsgroepen zelf. Betere kwaliteit leidt tot minder klachten, leidt tot minder kosten, is het idee.

Alleen voor gerechtsdeurwaarders gaat die redenatie niet op. In 2017 werden door KBvG 4.486 klachten geregistreerd op bijna 2.3 miljoen ambtshandelingen. De afgelopen jaren werden telkens ongeveer 100 klachten per jaar gegrond verklaard. En dus 98% ongegrond. Erg veel meer efficiency op het gebied van kwaliteit en integriteit is daar niet te behalen.

Doorbelasting aan onze opdrachtgevers

Wat we er ook van vinden, de wet is per 1 januari 2018 van kracht geworden. Het toezicht en tuchtrecht gaat de beroepsgroep ongeveer € 1.700.000 per jaar kosten. Het is onvermijdelijk dat we die extra kosten aan onze opdrachtgevers doorbelasten. KBvG heeft daar een verordening voor opgesteld die door de minister wordt bekrachtigd. Daarin staat dat hiervoor een tarief van € 1,- per exploot moet worden gebruikt. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. We zullen u hierover op korte termijn nader informeren.