Nieuws

Verslag Groeisessie Geregistreerde Schuldregeling/ Regeling meedelen in beslag

23 februari 2023

 

Op donderdag 9 februari jl. presenteerde Michaël Brouwer, Mark Getkate en Paul Otter het door Syncasso en externe partner ontwikkelde conceptwetsvoorstel over de Geregistreerde Schuldregeling/Regeling meedelen in beslag. Met als doel om feedback op te halen bij de aanwezige schuldeisers, brancheverenigingen en ketenpartners en zo de GSR een stap verder te brengen. Waardoor het bestaansminimum van burgers beter gegarandeerd kan worden en kosten van inning omlaag gaan.

Wat is de Geregistreerde Schuldregeling/Regeling meedelen in beslag?

De GSR stelt voor om bij meerdere schulden de inhouding uit het loonbeslag, te gebruiken om alle schulden af te lossen. Daarmee worden  de kosten van een gerechtelijke procedure en een deel van de ambtshandelingen voorkomen. Hierdoor wordt de afloscapaciteit van de debiteurklant vergroot. Dit voorkomt problematische schulden en zorgt ervoor dat de debiteurklant sneller schuldenvrij is.

Van white paper, via motie tot conceptwetsvoorstel

In juni 2021 schreef gerechtsdeurwaarder en corporate social responsibility officer Paul Otter samen met een aantal ketenpartners een white paper over het concept van de GSR. Vervolgens dienden Hülya Kat en Don Ceder een succesvolle motie in om de in de white paper voorgestelde regeling verder uit te werken. Toen de motie in het voorjaar van 2022 werd aangenomen, besloot Syncasso de uitwerking kracht bij te zetten door samen met experts een conceptwetsvoorstel te ontwikkelen.

Vervolgacties uit feedback recente groeisessie

Meer dan 20 ketenpartners waren afgelopen donderdag 9 februari aanwezig om te reageren op het conceptwetsvoorstel. Een samenvatting van de vervolgacties die we meenemen uit de waardevolle suggesties, vragen en opmerkingen van die dag:

  • Naamsverandering van ‘Geregistreerde schuldregeling’ naar ‘meedelen in beslag’ verder uitwerken in regeling en communicatie.
  • Cijfermatig bewijzen hoe groot het probleem is dat de wet op zal lossen.
  • Verder uitwerken waar de verplichting tot toetsen van het meedelen in beslag zou moeten liggen. Hierbij nemen we mee dat de huidige regelgeving een drempel lijkt op te werpen voor frauduleuze vorderingen.
  • Onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om een pilot op te zetten met als doel om de effecten van de regeling goed te kunnen overzien. Daarbij is het belangrijk om uit te werken hoe we meten wat we willen meten.
  • Nader onderzoek doen naar de hoogte van het bedrag waarvoor je zonder titel kunt meedelen. Dit kan zorgen voor een betere motivering van de keuze voor dit bedrag.
  • Scherper uitwerken van de verwijzing naar Schuldhulpverlening in de regeling. (Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot directe aanmelding schuldhulpverlening).
  • Beter in de toelichting verwoorden dat de debiteurklant zelf de stap naar de kantonrechter moet nemen, op het moment dat hij of zij de vordering alsnog betwist. En daarnaast beschrijven hoe het werkt als de vordering wordt betwist en er al een bedrag is geïnd.
  • Mogelijkheden onderzoeken hoe het Digitale Beslag Register completer kan worden door de overheidsbeslagen eraan toe te voegen. Deze toevoeging maakt het o.a. mogelijk om bij het toetsen van meedelen in beslag preferente en conservatoire vorderingen tijdig mee te nemen.
Tot slot

Buiten alle ‘groeipunten’ waar we ons op hebben gericht in deze groeisessie, werden ook de kansen benoemd van de GSR/ Regeling meedelen in beslag. Onder andere dat de regeling als bijvangst een mogelijkheid heeft om het moment van meedelen in te zetten als extra contactmoment met de debiteurklant, waarbij we hem of haar kunnen wijzen schuldhulpverlening. Ook noemde een schuldeiser de GSR een goed initiatief in een wereld waarin klant centraal moet staan, maar waar klanten in achterstand hier nog te weinig van merken. De GSR/Regeling meedelen in beslag is een goed voorbeeld van een initiatief die daar verandering in brengt.

Kortom, met ons huiswerk onder de arm bouwen we verder aan de GSR/Regeling meedelen in beslag en houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen.

Feedback