Nieuws

Terugblik 3e editie van het Schulden-
ketencongres

20 juni 2024

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Het Jaarcongres Schuldenketen had als doel de schuldenketen te informeren én inspireren. Sprekers en gasten uit de wetenschap, praktijk en beleid kwamen samen om hun visie en ervaring te delen op deze interactieve dag. Ester van Rijswijk, econoom, journalist en dagvoorzitter, moedigde sprekers en deelnemers aan kritische vragen te stellen en hield het tempo er gedurende de dag goed in.

Hoogtepunten van het congres

Chi Lueng Chiu, Vitaliteitskundige van kenniscentrum Chivo, sprak over hoe mensen in beweging te krijgen. Hij legde uit waarom mensen bepaalde keuzes maken en dat gedragsverandering soms wel tot het winnen van een veldslag, maar niet tot het winnen van de oorlog leidt. Chi verwees naar het werk van Daniel Kahneman, dat aantoont dat mensen niet altijd logisch en doordacht beslissingen nemen, in tegenstelling tot wat veel economische theorieën veronderstellen.

Leendert Klokkenburg, beleidsmedewerker bij het Ministerie van SZW besprak de lopende verkenning naar het schuldenstelsel die het Ministerie van SZW samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn opgestart. Aanleiding van de verkenning was de ingebrachte Kamermotie waarin gevraagd werd het schuldenstelsel onder de loep te nemen. Leendert belichtte de aanpassingen van de afgelopen jaren en besprak mogelijke oplossingen zoals kostenbeperking en prikkels voor de-escalerende maatregelen. Goed om te zien dat het conceptwetsvoorstel ‘Meedelen in beslag’, dat Syncasso en Movisie 24 oktober 2023 overhandigden aan de voorzitter van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderdeel is van de verkenning. De feedback uit het publiek benadrukte het belang van autonomie en vereenvoudigde overheidscommunicatie.

Prof. dr. Nadja Jungmann, Lector Schulden en Incasso bij de Hogeschool van Utrecht en trainer en adviseur bij Social Force ging in op welke systeemwijzigingen nodig zijn en kunnen bijdragen aan het terugdringen van schuldenproblematiek. Daarin wees zij het publiek op cruciale randvoorwaarden op het gebied van wonen, werk en inkomen. Bovendien wees zij naar kritische vragen die nodig zijn voor toetsing van mogelijke systeemwijzigingen.

 • Welke doelen moeten met de ingreep verwezenlijkt worden?
 • Welke middelen en instrumenten helpen?
 • Wie moet wat doen?
 • Welke onbedoelde effecten kunnen optreden?
 • Wat gebeurt er als de overheid niet inspringt of helpt?

Het publiek voegde aan de levendige discussie de stelling toe: “Autonomie totdat het tegen je werkt.”

Na de lunch waarin publiek enthousiast bleef door discussiëren opende Ester Wevers- Marsman CSEP, Operationeel manager – Centraal Justitieel Incassobureau het middagprogramma met lessen uit de praktijk van het CJIB en Rijksincasso. Ze benadrukte het belang van flexibiliteit bij het innen van boetes en deelde ervaringen met nieuwe werkwijzen zoals uitstel, noodstopprocedures en maatwerkregelingen. Ze lichtte ook de pilot toe, die CJIB samen met onder andere Syncasso in Leeuwarden uitvoert, gericht op het voorkomen van een executietraject.

Dr. Anna Custers, lector Armoede Interventies bij de Hogeschool van Amsterdam, presenteerde de resultaten uit het onderzoek naar het financieel welzijn van hbo-studenten. Ze onthulde dat 50% van de studenten zich zorgen maakt over geld en 20% betalingsachterstanden heeft. Dat ging volgens het onderzoek met name over vorderingen ontstaan door aankopen op afbetaling  op de voet gevolgd door achterstallige betalingen voor zorgkosten. Suggesties uit het publiek om deze groep te helpen, omvatten lesmateriaal voor jongeren, gesynchroniseerde incassodatums voor zorgverzekering en inzet van influencers.

Marianne van den Anker, ombudsvrouw bij de Ombudsman Rotterdam Rijnmond (ORR), sloot het dagprogramma af met een doorkijkje naar de wereld van de burger. Ze sprak over de “lokettenjungle” en het “niemandsland”.  De ombudsvrouw benadrukte het belang van mandaat en effectieve besluitvorming in overlegtafels om daadwerkelijk verschil te maken, in plaats van alleen zorgen te uiten. Ze pleitte voor het consequent toepassen van de “ombudsbril” om complexe wetten en regels op een rechtvaardige en transparante manier te interpreteren. Daarnaast bekritiseert ze het falen van systemen zoals het toeslagenschandaal, en benadrukte ze de noodzaak van oplossingsgericht werken en betere ondersteuning voor mensen met schulden.

Het inhoudelijke programma sloten we af met een interactieve sessie waarin ketenpartners onderzochten wat ze van elkaar nodig hebben om als geheel in beweging te komen. Concrete voorstellen werden opgesteld om ketenpartners te prikkelen om zelfredzaamheid en duurzaam betaalgedrag bij burgers te vergroten.

CEO Michaël Brouwer van Syncasso riep in de dagafsluiting op tot samenwerking en moedigde ketenpartners aan de ombudsbril van Marianne van den Anker op te zetten en te blijven kijken naar wat er echt aan de hand is. “Laat nooit los wat – de klant centraal stellen – echt betekent.” Hij benadrukte tevens het belang van duurzaamheid en financiële zelfredzaamheid voor een stabiele toekomst.

Conclusie

Het Schuldencongres bood een inspirerende en uitgebreide blik op de uitdagingen en oplossingen rondom schuldenproblematiek. Het interactieve karakter van de dag leverde waardevolle inzichten en ervaringen op die bijdragen aan een meer geïntegreerde en effectieve aanpak van schulden in de participatiemaatschappij.

Volgend jaar ook deelnemen aan het ketencongres? Syncasso organiseert regelmatig groeisessies waarin branche-overstijgend werken aan het versterken van de keten en een financieel gezonde toekomst. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van toekomstige evenementen.

Nieuws

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

18 juni 2024

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

De middag begon met een opening door de demissionaire minister van Financiën, Steven van Weyenberg. Hij voerde een gesprek met Mia Wilsterman, de functionaris voor armoedebestrijding bij Zadkine, en Jochem Valkema, programmamanager Onderwijs bij Wijzer in geldzaken. Samen bespraken ze de financiële verleidingen waar jongeren mee te maken krijgen, zoals de optie om achteraf te betalen, en benadrukten ze het cruciale belang van financiële educatie.

Een dag vol inspiratie over het thema jongeren leren omgaan met geld. Onze aanwezigheid op deze bijeenkomst was gericht op het delen van onze inzichten en ervaringen. Om zo bij te dragen aan een breder begrip van de oorzaken en gevolgen van schulden onder jongeren. Enerzijds ter bevordering van de doorontwikkeling van lesmateriaal, anderzijds om het belang van financiële educatie te onderstrepen. Na het plenaire programma waaronder de inspirerende key-note van Ernst-Jan Pfauth (schrijver, interviewer en mede-oprichter van De Correspondent) waren verschillende workshops georganiseerd om kennis met elkaar te delen.

Het belang van samenwerken

De inzichten uit de schuldenketen kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van toekomstige financiële educatieprogramma’s. Door te leren van de ervaringen en best practices binnen de schuldenketen, kunnen we de effectiviteit van financiële educatie versterken en jongeren beter voorbereiden op het beheren van hun financiën. Het luisteren naar de ervaringen van docenten en welke uitdagingen in de klas bij dit thema worden ervaren is een groot goed. De aanwezige docenten waren blij verrast met onze aanwezigheid en geïnteresseerd in de oorzaken van achterstanden die incasso- en deurwaardersorganisaties bij jongeren constateren.

Het opvoeden van ouders

Zowel binnen de schulddienstverleningsketen als het onderwijs wordt geconstateerd dat financiële educatie vaak niet de noodzakelijke aandacht krijgt in opvoeding. In huishoudens waar geen problematische schulden of financiële zorgen zijn is de noodzaak en het belang van financiële educatie vaak niet duidelijk. In huishoudens waar wel sprake is van problematische schulden ontbreekt de kennis voor financiële zelfredzaamheid.

Afstemming over de collectieve verantwoordelijkheid

Financiële educatie is momenteel nog additioneel en heeft haar structurele plek in het onderwijs nog niet gevonden. Wie heeft welke verantwoordelijkheid als het gaat om het ‘wijzer in geldzaken’ maken van kinderen? Wat ons betreft ligt deze verantwoordelijkheid niet enkel bij onderwijs of ouders, maar geloven we in het beter organiseren van de collectieve verantwoordelijkheid die wij allemaal dragen. We hebben het immers over het toekomstige Nederland, die onze maatschappij en economie zal dragen. In onze ogen is er betere afstemming nodig tussen alle stakeholders die het belang van financiële educatie onderstrepen.

Haal lessen uit het einde van de schuldketen, voor een wijzere voorkant

Door de krachten te bundelen en samen te werken aan preventieve en ondersteunende maatregelen, kunnen we een positieve impact maken op de financiële gezondheid van jongeren. Ons deel van de keten ziet wanneer het fout gaat. Weet waarom het fout gaat en doet veel wetenschappelijk onderzoek naar interventies om duurzaam betaalgedrag te bevorderen. Laten we nog meer met elkaar praten, lessen uit het einde van de keten te halen om nog wijzer te worden aan de voorkant.

Nieuws

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

11 juni 2024

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

We konden opnieuw meer dossiers in de minnelijke fase oplossen en daarmee hogere kosten voor debiteurklanten voorkomen. Naast efficiënt incasseren, zetten we ons in om problematische schulden te voorkomen, vroegtijdig het risico daarop te signaleren en debiteurklanten te beschermen tegen onnodige (gerechtelijke) kosten. Onze mensen, processen en systemen zijn hier volledig op ingericht.

Positief bedrijfsresultaat

We kregen in 2023 +17,5% meer nieuwe dossiers in behandeling vergeleken met het jaar daarvoor. Gewonnen aanbestedingen en benchmarks bij opdrachtgevers droegen bij aan de toegenomen instroom. Onze bruto omzet is met +9,8% toegenomen ten opzichte van 2022. Ondanks de toegenomen kosten is ons bedrijfsresultaat verder verbeterd.

Environment, Social & Governance

In 2023 hebben we ons ESG-beleid geformuleerd, uitgaand van de Sustainable Development Goals (SDG) die door de VN  zijn ontwikkeld om een groenere, betere en eerlijkere wereld te bouwen. Syncasso richt zich op vier Social Development Goals waarmee we de meeste impact verwachten te kunnen maken en die het beste passen bij onze missie, visie en identiteit. We concentreren ons op SDG 1 Armoede, SDG 13 Klimaatactie, SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten en SDG 17 Partnerschap om de doelen te bereiken.

Van idee, naar whitepaper, naar concept wetsvoorstel

Samen met ketenpartners hebben we het concept van de Geregistreerde Schulden Regeling (GSR) ontwikkeld en uitgewerkt in een whitepaper om onnodige kosten, escalatie en stress voor de burger met schulden te voorkomen. Met ketenpartners en experts hebben we hiervoor het conceptwetsvoorstel ‘Meedelen in beslag’ ontwikkeld dat op 24 oktober 2023 is aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie SZW.

Strategische koers 2024-2027

We hebben een nieuwe strategische koers voor 2024-2027 ontwikkeld met programma’s gericht op duurzaamheid, continuïteit, veiligheid, digitalisering en de kwaliteit van management, organisatie en leiderschap.

Onze dank gaat uit naar ons team, onze opdrachtgevers en partners voor hun bijdrage aan onze visie. Samen kijken we uit naar een impactvol en duurzaam 2024!

Als voorbereiding op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) publiceren we behalve een financieel Cash-verslag ook een duurzaamheid Care-verslag. Lees ze via de onderstaande buttons.

Cash-verslag Care-verslag

Nieuws

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

04 juni 2024

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen. Dat is exact wat we gaan bespreken tijdens het jaarcongres Schuldenketen aanstaande donderdag 13 juni.

Een van de sprekers die dag is vitaliteitskundige Chi Lueng Chiu. Hij neemt ons mee in de vitaliteitskunde aan de hand van het begrip Homo Collaboratus, de samenwerkende mens. En gaat het met ons hebben over het Latijnse woord emovere, wat ‘in beweging zetten’ betekent. Dit leidt tot keuzes en gedrag. Sommige van deze keuzes leiden tot floreren en andere tot zelfsabotage. Wat verklaart nu deze keuzes en het gedrag? Wat is het onderliggende mechanisme? Chi heeft deze theorie bestudeert en vertelt ons er op 13 juni alles over. Het is een inspirerend verhaal dat al bij velen kwartjes heeft laten vallen. Want het verhaal legt een diepe drijfveer bloot, namelijk dat we allemaal leven om samen te werken.

Wilt u hier ook bij zijn? Schrijf u dan in. Dan zien we u op 13 juni in Utrecht.

Inschrijven

 

Nieuws

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

30 mei 2024

De overheid verwacht dat burgers (zelf)redzaam zijn op veel sociale gebieden waaronder hun persoonlijke financiën. Tegelijkertijd zien we het aantal mensen dat bij herhaling een betalingsachterstand heeft toenemen. En zien we hoe relatief kleine betalingsachterstanden snel kunnen oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden. Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Financieel welzijn 18plussers

Jongvolwassenen hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen te maken met betalingsachterstanden. Incassobureaus en deurwaarders zien ook een toename in debiteurklanten tussen de 18-25 jaar. Recent onderzoek onder HBO-studenten laat zien dat bijna de helft van hen (vaak) met financiële zorgen kampt. Tijdens het Jaarcongres Schuldenketen vertelt Dr. Anna Custers, Lector Armoede Interventies bij de HVA ons meer hoe dit kan. Voorafgaand beantwoordt ze voor ons alvast de volgende 2 vragen.

Kun je wat meer vertellen over deze ontwikkeling?

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf studenten kampt met betalingsachterstanden, waarvan de meest voorkomende achterstand bestelling op krediet of afbetaling is. Van hen gaf 9 procent aan één of meerdere aanmaningen van incassobureaus te ontvangen, en 2 procent heeft contact met een deurwaarder. Er is dus een (weliswaar kleine) groep studenten die echt serieuze financiële problemen heeft. Bijna de helft van de studenten heeft (heel) vaak geldzorgen, en meer dan een kwart was de afgelopen maanden een keer blut. Het valt op dat veel studenten werken naast hun studie: acht op de tien studenten combineren studie met werk, gemiddeld twee volle werkdagen per week. Dit is soms noodzakelijk om rond te kunnen komen of hun studie te kunnen betalen. De meesten wonen nog thuis, vooral eerstejaars, en dragen dus nog niet de volledige lasten van op zichzelf wonen.

Hoe kunnen we deze kwetsbare groep helpen?

De studenten geven aan dat hun geldzorgen negatieve invloed hebben op hun privéleven en regelmatig ook op hun studie. Ze maken zich zorgen over duurder wordende boodschappen en vaste lasten. Veel studenten ontvangen financiële hulp uit hun omgeving, maar een deel moet het zonder stellen en heeft soms ook geen eigen buffer of sociaal vangnet in het geval van nood. Zij zijn financieel kwetsbaar.

Tijdens je lezing op het congres zet je uiteen wat er nodig is om deze groep weer financieel gezond te krijgen. Daar zijn we heel benieuwd naar. Kun je hier alvast een tipje van de sluier op lichten?

Daar gaan we het publiek zelf – de schuldenketen – bij betrekken. Tijdens het congres gaan we namelijk oplossingen crowd-sourcen, om jongeren duurzaam betalend te krijgen. Met het doel om de ideeën ook echt uit te voeren naderhand. Dus neem je kennis en inspiratie mee!

We kijken uit naar de lezing van Anna Custers op 13 juni aanstaande om 13.55 uur tijdens het Jaarcongres Schuldenketen. Komt u ook? Schrijf u vandaag nog in en dan ontmoeten we elkaar in Utrecht!

Inschrijven

Nieuws

Agressie is soms een kans

28 mei 2024

Blog: Paul Otter

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren. Indien nodig doen we aangifte en/of vragen we bijstand van de politie. Onlangs werd ik met de neus op de feiten gedrukt met een agressie incident.

Casus

De bewuste debiteurklant had meerdere dreigende e-mails gestuurd en was daarom als agressief in ons systeem geregistreerd zodat we hier van op de hoogte zijn als we aan de deur komen. Voordat ik een huisbezoek, bekijk ik eerst het dossier. Daarin las ik tussen de regels door dat een goed gesprek waarin betrokkene zijn situatie kon toelichten een opening zou kunnen zijn.

Bellen

Een afspraak om te bellen was snel gemaakt. Al snel bleek dat we ons beiden goed hadden voorbereid en naar elkaar wilden luisteren. Het verhaal dat ik te horen kreeg gaf me koude rillingen: PTSS en een hele nare vechtscheiding. Wat het gesprek bijzonder maakte is dat mijn gesprekspartner uit zichzelf begon met het maken van excuses voor de agressie. Daarmee ontstond al vanzelf een opening voor een oplossing die we eigenlijk alle twee zochten.

Onbevooroordeeld

Uiteindelijk hebben we deze zaak tot ieders tevredenheid kunnen oplossen. Een agressiemelding wil niet zeggen dat iemand altijd agressief is, het komt vaak ergens vandaan. We gebruiken de melding om voorzichtig en goed voorbereid te werk te gaan maar we laten ook ruimte voor respect en menselijkheid. Soms krijg je een verhaal te horen waarbij je wel snapt dat iemand in zijn emotie agressieve uitingen doet. Dat keur ik niet goed maar onder sommige omstandigheden wel begrijpelijk.

Paul Otter is design researcher en gerechtsdeurwaarder. In het SyncassoLab onderzoekt hij hoe schulden beter kunnen worden opgelost. In de praktijk doet hij dat bij de voordeur. Op beleidsniveau door het gesprek aan te gaan met alle belanghebbenden over schulden, zoekend  naar oplossingen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Nieuws

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

23 mei 2024

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden. Met dit jaarcongres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek inspireren over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek.

Uitgangspunten herziening stelsel civiele invordering

Op 13 juni zullen meerdere sprekers de keten inspireren. Eén van hen is Leendert Klokkenburg MSC, MA, en beleidsmedewerker bij het Ministerie van SZW. Hij neemt ons die dag mee door de uitgangspunten van de verkenning naar de herziening van het stelsel van civiele invordering. Deze wordt in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioen uitgevoerd.

De ambitie van deze verkenning is bijdragen aan dat mensen met schulden minder snel door oplopende kosten in de problemen komen. De scenario’s die de verkenning op gaat leveren worden getoetst op:

 • Doelmatigheid: het stelsel is erop gericht dat een vordering voldaan wordt tegen zo laag mogelijke kosten;
 • Efficiëntie: het stelsel is gericht op een duurzame oplossing van het betaalprobleem, waarbij de stappen gezet kunnen worden die nodig zijn. Deze handelingen dragen niet bij aan ongewenste toename van de schulden;
 • Proportionaliteit: acties zijn redelijk en uitlegbaar, de bijbehorende kosten staan in verhouding tot de hoofdsom;
 • Mensgerichtheid: de oplossing ondersteunt een duurzame oplossing van de betalingsproblematiek, waarbij niemand onder de beslagvrije voet mag uitkomen.

Eerste bevindingen verkenning

Naast het bespreken en verder toelichten van deze uitgangspunten zal Leendert die dag ook de eerste bevindingen van de verkenning delen met het publiek. Wilt u daarbij zijn? Schrijf u dan in. We ontmoeten u graag in Utrecht.

Inschrijven

Nieuws

Lees mee met de verhalen van ons team

16 mei 2024

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Syncasso streeft voortdurend naar verbetering en innovatie. Een van de teams die zich daarmee bezighoudt is Business Control. Dit is een team van data-analisten en datawetenschappers die inzichten creëren door middel van rapportages, voorspelmodellen ontwikkelen en analyses verzorgen. Daarmee kunnen we steeds betere incassowaarden leveren voor onze opdrachtgevers en debiteurklanten. Chiel is als data-analist een belangrijke speler in dit team.

‘Ik ben in 2016 bij Syncasso begonnen als incassomedewerker. Op een gegeven moment was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Toen een vacature ontstond voor junior data-analist dacht ik, dat is wat voor mij. In een tijdsbestek van anderhalf jaar heb ik mij, met onder andere hulp van mijn collega’s, kunnen ontwikkelen tot volledig data-analist. Die rol vervul ik nu al 5 jaar met veel plezier.’

Hoe ziet een werkdag voor jou eruit?

Een gemiddelde dag begint met het checken van het dashboard in Topdesk. Dit is een systeem waarin alle verzoeken uit de organisatie worden gezet. Dat kan gaan om KPI-rapportages voor onze opdrachtgevers tot rapporten die inzicht geven in de effectiviteit van het incassoproces. Voor de afstemming van de werkzaamheden heb ik dagelijks contact met mijn collega data-analisten. Verder analyseer ik veel data om waardevolle inzichten te verzamelen voor zowel onze opdrachtgevers als intern. We werken daarnaast continue aan het optimaliseren van onze datakwaliteit. Dat doen we door middel van interactieve monitoringsrapporten die de datakwaliteit en onze processen controleren. Bij afwijkingen ontvangen we een alert. Op die manier kunnen we direct bijsturen.

Ook ben ik onderdeel van een data-analytics project dat de hele BI (business intelligence) omgeving naar de meest moderne standaard van Microsoft brengt. Een mooie ontwikkeling. Alle programma’s zijn hiermee aangesloten op onze BI-omgeving. Data wordt near- of realtime verwerkt. Bepaalde acties vanuit de klantenteam zijn direct zichtbaar in de rapportage. Daardoor kan ons management op basis van de meest actuele data nog efficiënter beslissingen nemen. Heel interessant en leuk om aan mee te werken!

Wat kan je van jezelf kwijt in je job?

Heel veel! Mijn energie, het is mijn passie. Toen ik startte als data-analist wist ik niet dat ik dit werkveld zo leuk zou vinden. In mijn vrije tijd besteed ik dan ook veel tijd op het Fabric community forum (voorheen Power BI community forum). Ik help andere gebruikers met mijn kennis en ervaring door hun vragen te beantwoorden. Mijn bijdrage is door Microsoft erkend. Op uitnodiging van het Microsoft Elite Influencers team maak ik nu deel uit van de internationale superuser groep van zo’n 150 mensen. Daar ben ik best trots op! Daarnaast krijg ik binnen Syncasso de mogelijkheid om mij voortdurend te blijven ontwikkelen, onder andere door het volgen van cursussen en trainingen. Het is mooi dat ik met mijn kennis een waardevolle bijdrage kan geven aan de groei en innovatie van Syncasso.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Ik zit heel erg op mijn plek. Met het data-analytics project lopen we echt voorop. Syncasso kan alle ontwikkelingen die Microsoft uitbrengt gelijk toepassen. Ik ben trots dat we de ontwikkelingen op de voet volgen en continu onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden.

Chiel bedankt voor dit interview. Enthousiast geworden over werken bij Syncasso? Kijk op onze website voor meer informatie en vacatures.

Nieuws

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

15 mei 2024

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega’s stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Meer dan 4 miljoen Nederlanders worden getroffen door aandoeningen zoals dementie, Parkinson, beroertes, depressie, migraine en hersenletsel als gevolg van ongelukken. Daarom trapt Syncasso de Tour du Syncasso af! Een fietstocht van maar liefst 500 km om geld in te zamelen voor de Hersenstichting.

De Hersenstichting streeft naar innovatieve en verbeterde oplossingen om de gezondheid van de hersenen te bevorderen en om betere behandelingen te vinden. Bovendien ondersteunen ze mensen met hersenaandoeningen om weer actief deel te nemen aan de samenleving. En daar trappen we graag aan bij!

Tour du Syncasso

Hoe? Een mooie club van Syncasso collega’s zet zich tussen 12 en 14 juni in met een fietstocht van maar liefst 500 km. Fietsend door vele bochten in het hele land gaan onze ambitieuze collega’s langs alle kantoren van Syncasso. Van Arnhem via Utrecht en Rotterdam naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Leeuwarden en van Leeuwarden naar Arnhem. Onder professionele begeleiding zetten ze zich volledig in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Hersenstichting.

En iedereen doet mee. Onze collega’s die niet ‘op’ het zadel zitten, helpen onze sponsortocht in het zadel door met originele acties voorafgaand aan en tijdens de tocht donaties op te halen.

Geeft uw organisatie wind in de rug?

Natuurlijk hopen we op wind in de rug door uw steun. Doneer ook om bij te dragen aan de vitaliteit van onze hersenen!

Doneer

Nieuws

Sprekers Jaarcongres Schuldenketen bekend

14 mei 2024

Tijdens de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen georganiseerd door Syncasso en Studiecentrum Kerckebosch bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Het aantal huishoudens met problematische schulden steeg begin dit jaar tot 726.000. Betalingsachterstanden oplossen en voorkomen dat iemand opnieuw de rekeningen niet kan betalen of schulden maakt, heeft economische én maatschappelijke waarde. Hiervoor moeten burgers financieel redzaam zijn of als zij dit niet (kunnen) zijn, op de juiste manier ondersteund worden.

Sprekers en hun onderwerpen

Gerenommeerde sprekers, van zowel binnen als buiten de invorderings- en schuldhulpbranche, delen hun visies op donderdag 13 juni 2024 in Villa Jongerius in Utrecht. Van herziening van het systeem, financieel welzijn van 18+ jongeren, de ontwikkelingen in het Rijksincassotraject, tot de theorie van de samenwerkende mens; ‘de Homo Collaboratus’:

 • dr. Anna Custers, Lector Armoede Interventies, HvA
 • prof. dr. Nadja Jungmann, Bijzonder hoogleraar en Lector Schulden en Incasso, UvA/HU
 • Leendert Klokkenburg MSc, MA, Beleidsmedewerker, Ministerie van SZW
 • Joke de Kock, Manager schuldhulpverlening, Gemeente Tilburg
 • Chi Lueng Chiu, Vitaliteitskundige, Chivo
 • Ester Wevers – Marsman CSEP, Operationeel manager, CJIB

Onder leiding van dagvoorzitter Esther van Rijswijk gaat u op interactieve manier met elkaar in gesprek om tot nieuwe ideeën te komen.

Lees meer over het programma op www.schuldenketencongres.nl en meld u aan. Graag tot ziens op 13 juni in Utrecht!

Aanmelden
Feedback