Nieuws

Toegang tot het recht op betaling staat onder druk

14 december 2023

 

Marcello Driesenaar – Directeur Kwaliteit, Legal & Compliance. Zorgt er met ons kwaliteitsmanagementteam voor dat we blijven voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen en brede certificeringen. Ziet erop toe dat wet- en regelgeving correct wordt toegepast in al onze processen en procedures.

Wat is er in jouw aandachtsgebied de afgelopen jaren veranderd?

De afgelopen jaren is de positie van de schuldeiser en de gerechtsdeurwaarder ingrijpend veranderd. Voorheen was de focus primair gericht op nakoming van de vorderingen van de schuldeiser. Tegenwoordig staat de bescherming van de debiteurklant met problematische schulden en de consumentenbescherming meer centraal. Dat brengt met zich mee dat we gerechtelijke incasso zoveel mogelijk willen voorkomen. Omdat de hoge kosten van het privaatrecht voor rekening van de debiteurklant komen.

Het is niet goed uit te leggen dat de kosten van schuldhulpverlening, waarbij een vordering van crediteur die via schuldhulpverlening worden afgewikkeld, volledig worden gedragen door de Staat, terwijl diezelfde vordering waarbij de debiteurklant die met de rechter van doen krijgt, alle kosten zelf moet dragen. Immers wordt de debiteur met liquiditeitsproblemen veroordeeld in de kosten. De doorwerking naar de debiteurklant die veroordeeld wordt in de proceskosten, past niet in ons schulden en armoedebeleid. Rechtspraak is een taak van de overheid, zodat de griffierechten uit de algemene middelen betaald moeten worden. Wij doen ons uiterste best om vorderingen minnelijk op te lossen, om zoveel mogelijk te voorkomen dat die hoge kosten de debiteurklant nog verder in de financiële problemen brengen.

Een andere belangrijke verandering is de ambtshalve toetsing door de rechter van vorderingen waarvoor de overeenkomst op afstand tot stand gekomen is. Dat is bij vrijwel alle vaste lasten leveranciers het geval. We helpen onze opdrachtgevers om daaraan te voldoen, hoewel het niet altijd duidelijk is hoe deze regels door de verschillende rechters geïnterpreteerd worden. De richtlijn van de rechtspraak geeft daar nu wel duiding aan, maar het vergt veel aandacht en aanpassingen.

Naast legal en compliance, is kwaliteit ook een van je aandachtsgebieden

Kwaliteitsmanagement is niet alleen belangrijk voor gerechtsdeurwaarders, maar voor alle ondernemers. Syncasso is daarom ISO9001 gecertificeerd. Daarnaast houdt onze beroepsgroep daar extern toezicht op. Gerechtsdeurwaarders moeten zich houden aan beroepsregels en aan de KBvG normen voor kwaliteit. Dat wordt gehandhaafd door externe audits en serieus tuchtrecht. Verder voldoen wij aan ISAE 3402, dat biedt extra zekerheid voor onze opdrachtgevers. We zijn SRCM gecertificeerd omdat dat een objectieve normering is voor onze inzet op sociaal verantwoord creditmanagement.  ISO27001 voor informatiebeveiliging zie ik als hygiëne, daaraan zou elke onderneming die met persoonsgegevens werkt moeten voldoen. Syncasso werkt intensief met data, algoritmen en andere vormen van kunstmatige intelligentie om de incassobenadering af te stemmen op de debiteurklant. Daarbij moet de menselijke maat in stand gehouden worden. Mijn team ziet erop toe dat daarvoor Privacy Impact Analyses gedaan worden. Daarbij kunnen onze dataspecialisten en ontwikkelaars altijd terugvallen op onze knowhow. Bescherming van persoonsgegevens zit van oudsher al in ons DNA. Om dit nog beter te borgen en nakoming van onze verplichtingen in het kader van de AVG transparant te maken implementeren we dit jaar ISO27701 en SOC2.

Wat zie je als de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst?

Het gebruik van data en voorspelmodellen voor onze incassobenadering wordt nog belangrijker verwacht ik. Ons KCL-team ontwikkelt zich daarin verder. Wij worden betrokken om ethisch gebruik van onze voorspelmodellen te borgen, zowel bij de ontwikkeling als bij verbeteringen van de voorspelmodellen.

De maatschappij blijft kritisch op procedures en executiemaatregelen. Terecht, je wilt geen nodeloze kosten maken als dat geen oplossing voor het betalingsprobleem biedt. De gerechtsdeurwaarder fungeert al tijden als economisch politieagent om een goed functionerend economisch systeem te borgen. De werkzaamheden verschuiven, we zijn nog meer dan vroeger gericht op een minnelijke oplossing. En als er problematische schulden aan de orde zijn, dan dragen we die warm over en zorgen we dat er schuldsanering plaats kan vinden. Zonder hulp kom je als debiteurklant daar zelf niet uit. Het door de gerechtsdeurwaarders ontwikkelde Digitaal Beslag Register en Schuldenwijzer dragen daar goed aan bij. Die registers zullen verder aangevuld worden in de toekomst. Naast de registratie van de beslagen worden ook alle gerechtelijke- en mogelijk ook de minnelijke vorderingen geregistreerd. Daarmee kunnen we in een veel eerder stadium vroegsignaleren en de ontwikkeling van problematische schulden voorkomen.

Feedback